Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Romans 11:1 legw oun mh apwsato o qeo" ton laon autou mh genoito kai gar egw israhlith" eimi ek spermato" abraam fulh" beniamin   2 ouk apwsato o qeo" ton laon autou on proegnw h ouk oidate en hlia ti legei h grafh w" entugcanei tw qew kata tou israhl legwn   3 kurie tou" profhta" sou apekteinan kai ta qusiasthria sou kateskayan kagw upeleifqhn mono" kai zhtousin thn yuchn mou   4 alla ti legei autw o crhmatismo" katelipon emautw eptakisciliou" andra" oitine" ouk ekamyan gonu th baal   5 outw" oun kai en tw nun kairw leimma kat ekloghn carito" gegonen   6 ei de cariti ouketi ex ergwn epei h cari" ouketi ginetai cari" ei de ex ergwn ouketi estin cari" epei to ergon ouketi estin ergon   7 ti oun o epizhtei israhl toutou ouk epetucen h de eklogh epetucen oi de loipoi epwrwqhsan   8 kaqw" gegraptai edwken autoi" o qeo" pneuma katanuxew" ofqalmou" tou mh blepein kai wta tou mh akouein ew" th" shmeron hmera"   9 kai dauid legei genhqhtw h trapeza autwn ei" pagida kai ei" qhran kai ei" skandalon kai ei" antapodoma autoi"   10 skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn diapanto" sugkamyon   11 legw oun mh eptaisan ina peswsin mh genoito alla tw autwn paraptwmati h swthria toi" eqnesin ei" to parazhlwsai autou"   12 ei de to paraptwma autwn plouto" kosmou kai to htthma autwn plouto" eqnwn posw mallon to plhrwma autwn   13 umin gar legw toi" eqnesin ef oson men eimi egw eqnwn apostolo" thn diakonian mou doxazw   14 ei pw" parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tina" ex autwn   15 ei gar h apobolh autwn katallagh kosmou ti" h proslhyi" ei mh zwh ek nekrwn   16 ei de h aparch agia kai to furama kai ei h riza agia kai oi kladoi   17 ei de tine" twn kladwn exeklasqhsan su de agrielaio" wn enekentrisqh" en autoi" kai sugkoinwno" th" rizh" kai th" piothto" th" elaia" egenou   18 mh katakaucw twn kladwn ei de katakaucasai ou su thn rizan bastazei" all h riza se   19 erei" oun exeklasqhsan oi kladoi ina egw egkentrisqw   20 kalw" th apistia exeklasqhsan su de th pistei esthka" mh uyhlofronei alla fobou   21 ei gar o qeo" twn kata fusin kladwn ouk efeisato mhpw" oude sou feishtai   22 ide oun crhstothta kai apotomian qeou epi men tou" pesonta" apotomian epi de se crhstothta ean epimeinh" th crhstothti epei kai su ekkophsh   23 kai ekeinoi de ean mh epimeinwsin th apistia egkentrisqhsontai dunato" gar estin o qeo" palin egkentrisai autou"   24 ei gar su ek th" kata fusin exekoph" agrielaiou kai para fusin enekentrisqh" ei" kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentrisqhsontai th idia elaia   25 ou gar qelw uma" agnoein adelfoi to musthrion touto ina mh hte par eautoi" fronimoi oti pwrwsi" apo merou" tw israhl gegonen acri" ou to plhrwma twn eqnwn eiselqh   26 kai outw" pa" israhl swqhsetai kaqw" gegraptai hxei ek siwn o ruomeno" kai apostreyei asebeia" apo iakwb   27 kai auth autoi" h par emou diaqhkh otan afelwmai ta" amartia" autwn   28 kata men to euaggelion ecqroi di uma" kata de thn ekloghn agaphtoi dia tou" patera"   29 ametamelhta gar ta carismata kai h klhsi" tou qeou   30 wsper gar kai umei" pote hpeiqhsate tw qew nun de hlehqhte th toutwn apeiqeia   31 outw" kai outoi nun hpeiqhsan tw umeterw eleei ina kai autoi elehqwsin   32 sunekleisen gar o qeo" tou" panta" ei" apeiqeian ina tou" panta" elehsh   33 w baqo" ploutou kai sofia" kai gnwsew" qeou w" anexereunhta ta krimata autou kai anexicniastoi ai odoi autou   34 ti" gar egnw noun kuriou h ti" sumboulo" autou egeneto   35 h ti" proedwken autw kai antapodoqhsetai autw   36 oti ex autou kai di autou kai ei" auton ta panta autw h doxa ei" tou" aiwna" amhnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Romans 11:1


Chapter 11

Israel's Rejection Not Total
1 I say then, has God cast away His people? Certainly not! For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. 2 God has not cast away His people whom He foreknew. Or do you not know what the Scripture says of Elijah, how he pleads with God against Israel, saying, 3 Lord, they have killed Your prophets and torn down Your altars, and I alone am left, and they seek my life”?e 4 But what does the divine response say to him? “I have reserved for Myself seven thousand men who have not bowed the knee to Baal.”f 5 Even so then, at this present time there is a remnant according to the election of grace. 6 And if by grace, then it is no longer of works; otherwise grace is no longer grace.g But if it is of works, it is no longer grace; otherwise work is no longer work.

7 What then? Israel has not obtained what it seeks; but the elect have obtained it, and the rest were blinded. 8 Just as it is written:

“God has given them a spirit of stupor,
Eyes that they should not see
And ears that they should not hear,
To this very day.”h

9 And David says:

“Let their table become a snare and a trap,
A stumbling block and a recompense to them.
10 Let their eyes be darkened, so that they do not see,
And bow down their back always.”i


Israel's Rejection Not Final

11 I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not! But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. 12 Now if their fall is riches for the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness!

13 For I speak to you Gentiles; inasmuch as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry, 14 if by any means I may provoke to jealousy those who are my flesh and save some of them. 15 For if their being cast away is the reconciling of the world, what will their acceptance be but life from the dead?

16 For if the firstfruit is holy, the lump is also holy; and if the root is holy, so are the branches. 17 And if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and fatness of the olive tree, 18 do not boast against the branches. But if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you.

19 You will say then, “Branches were broken off that I might be grafted in.” 20 Well said. Because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear. 21 For if God did not spare the natural branches, He may not spare you either. 22 Therefore consider the goodness and severity of God: on those who fell, severity; but toward you, goodness,j if you continue in His goodness. Otherwise you also will be cut off. 23 And they also, if they do not continue in unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again. 24 For if you were cut out of the olive tree which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these, who are natural branches, be grafted into their own olive tree?

25 For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. 26 And so all Israel will be saved,k as it is written:

“The Deliverer will come out of Zion,
And He will turn away ungodliness from Jacob;
27 For this is My covenant with them,
When I take away their sins.”l


28 Concerning the gospel they are enemies for your sake, but concerning the election they are beloved for the sake of the fathers. 29 For the gifts and the calling of God are irrevocable. 30 For as you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience, 31 even so these also have now been disobedient, that through the mercy shown you they also may obtain mercy. 32 For God has committed them all to disobedience, that He might have mercy on all.

33 Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways past finding out!
34 “For who has known the mind of the Lord?
Or who has become His counselor?”m
35 “Or who has first given to Him
And it shall be repaid to him?”n


36 For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 11:3 11:3 e 1 Kings 19:10, 1411:4 f 1 Kings 19:1811:6 g NU-Text omits the rest of this verse.11:8 h Deuteronomy 29:4; Isaiah 29:1011:10 i Psalm 69:22, 2311:22 j NU-Text adds of God.11:26 k Or delivered11:27 l Isaiah 59:20, 2111:34 m Isaiah 40:13; Jeremiah 23:1811:35 n Job 41:11

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright