Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Romans 13:1 pasa yuch exousiai" uperecousai" upotassesqw ou gar estin exousia ei mh apo qeou ai de ousai exousiai upo tou qeou tetagmenai eisin   2 wste o antitassomeno" th exousia th tou qeou diatagh anqesthken oi de anqesthkote" eautoi" krima lhyontai   3 oi gar arconte" ouk eisin fobo" twn agaqwn ergwn alla twn kakwn qelei" de mh fobeisqai thn exousian to agaqon poiei kai exei" epainon ex auth"   4 qeou gar diakono" estin soi ei" to agaqon ean de to kakon poih" fobou ou gar eikh thn macairan forei qeou gar diakono" estin ekdiko" ei" orghn tw to kakon prassonti   5 dio anagkh upotassesqai ou monon dia thn orghn alla kai dia thn suneidhsin   6 dia touto gar kai forou" teleite leitourgoi gar qeou eisin ei" auto touto proskarterounte"   7 apodote oun pasin ta" ofeila" tw ton foron ton foron tw to telo" to telo" tw ton fobon ton fobon tw thn timhn thn timhn   8 mhdeni mhden ofeilete ei mh to agapan allhlou" o gar agapwn ton eteron nomon peplhrwken   9 to gar ou moiceusei" ou foneusei" ou kleyei" ou yeudomarturhsei" ouk epiqumhsei" kai ei ti" etera entolh en toutw tw logw anakefalaioutai en tw agaphsei" ton plhsion sou w" eauton   10 h agaph tw plhsion kakon ouk ergazetai plhrwma oun nomou h agaph   11 kai touto eidote" ton kairon oti wra hma" hdh ex upnou egerqhnai nun gar egguteron hmwn h swthria h ote episteusamen   12 h nux proekoyen h de hmera hggiken apoqwmeqa oun ta erga tou skotou" kai enduswmeqa ta opla tou fwto"   13 w" en hmera euschmonw" peripathswmen mh kwmoi" kai meqai" mh koitai" kai aselgeiai" mh eridi kai zhlw   14 all endusasqe ton kurion ihsoun criston kai th" sarko" pronoian mh poieisqe ei" epiqumia"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Romans 13:1


Chapter 13

Submit to Government
1 Let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. 2 Therefore whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. 3 For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. 4 For he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid; for he does not bear the sword in vain; for he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. 5 Therefore you must be subject, not only because of wrath but also for conscience’ sake. 6 For because of this you also pay taxes, for they are God's ministers attending continually to this very thing. 7 Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.


Love Your Neighbor

8 Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. 9 For the commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not bear false witness,”q “You shall not covet,”r and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, “You shall love your neighbor as yourself.”s 10 Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.


Put on Christ

11 And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep; for now our salvation is nearer than when we first believed. 12 The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. 13 Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. 14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to fulfill its lusts.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 13:9 13:9 q NU-Text omits "You shall not bear false witness."13:9 r Exodus 20:13-15, 17; Deuteronomy 5:17-19, 2113:9 s Leviticus 19:18

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright