Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Romans 14:1 ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh ei" diakrisei" dialogismwn   2 o" men pisteuei fagein panta o de asqenwn lacana esqiei   3 o esqiwn ton mh esqionta mh exouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeo" gar auton proselabeto   4 su ti" ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunato" gar estin o qeo" sthsai auton   5 o" men krinei hmeran par hmeran o" de krinei pasan hmeran ekasto" en tw idiw noi plhroforeisqw   6 o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei eucaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai eucaristei tw qew   7 oudei" gar hmwn eautw zh kai oudei" eautw apoqnhskei   8 ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen   9 ei" touto gar cristo" kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush   10 su de ti krinei" ton adelfon sou h kai su ti exouqenei" ton adelfon sou pante" gar parasthsomeqa tw bhmati tou cristou   11 gegraptai gar zw egw legei kurio" oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa exomologhsetai tw qew   12 ara oun ekasto" hmwn peri eautou logon dwsei tw qew   13 mhketi oun allhlou" krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon   14 oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon   15 ei de dia brwma o adelfo" sou lupeitai ouketi kata agaphn peripatei" mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou cristo" apeqanen   16 mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon   17 ou gar estin h basileia tou qeou brwsi" kai posi" alla dikaiosunh kai eirhnh kai cara en pneumati agiw   18 o gar en toutoi" douleuwn tw cristw euaresto" tw qew kai dokimo" toi" anqrwpoi"   19 ara oun ta th" eirhnh" diwkwmen kai ta th" oikodomh" th" ei" allhlou"   20 mh eneken brwmato" katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommato" esqionti   21 kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfo" sou proskoptei h skandalizetai h asqenei   22 su pistin ecei" kata sauton ece enwpion tou qeou makario" o mh krinwn eauton en w dokimazei   23 o de diakrinomeno" ean fagh katakekritai oti ouk ek pistew" pan de o ouk ek pistew" amartia estinCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Romans 14:1


Chapter 14

The Law of Liberty
1 Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things. 2 For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. 3 Let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats; for God has received him. 4 Who are you to judge another's servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand.

5 One person esteems one day above another; another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. 6 He who observes the day, observes it to the Lord;t and he who does not observe the day, to the Lord he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks; and he who does not eat, to the Lord he does not eat, and gives God thanks. 7 For none of us lives to himself, and no one dies to himself. 8 For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. 9 For to this end Christ died and roseu and lived again, that He might be Lord of both the dead and the living. 10 But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ.v 11 For it is written:

“As I live, says the Lord,
Every knee shall bow to Me,
And every tongue shall confess to God.”w


12 So then each of us shall give account of himself to God. 13 Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way.


The Law of Love

14 I know and am convinced by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself; but to him who considers anything to be unclean, to him it is unclean. 15 Yet if your brother is grieved because of your food, you are no longer walking in love. Do not destroy with your food the one for whom Christ died. 16 Therefore do not let your good be spoken of as evil; 17 for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. 18 For he who serves Christ in these thingsx is acceptable to God and approved by men.

19 Therefore let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. 20 Do not destroy the work of God for the sake of food. All things indeed are pure, but it is evil for the man who eats with offense. 21 It is good neither to eat meat nor drink wine nor do anything by which your brother stumbles or is offended or is made weak.y 22 Do you have faith?z Have it to yourself before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. 23 But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith; for whatever is not from faith is sin.aCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 14:6 14:6 t NU-Text omits the rest of this sentence.14:9 u NU-Text omits and rose.14:10 v NU-Text reads of God.14:11 w Isaiah 45:2314:18 x NU-Text reads this.14:21 y NU-Text omits or is offended or is made weak.14:22 z NU-Text reads The faith which you have-have.14:23 a M-Text puts Romans 16:25-27 here.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright