Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Romans 15:1 ofeilomen de hmei" oi dunatoi ta asqenhmata twn adunatwn bastazein kai mh eautoi" areskein   2 ekasto" hmwn tw plhsion aresketw ei" to agaqon pro" oikodomhn   3 kai gar o cristo" ouc eautw hresen alla kaqw" gegraptai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson ep eme   4 osa gar proegrafh ei" thn hmeteran didaskalian proegrafh ina dia th" upomonh" kai dia th" paraklhsew" twn grafwn thn elpida ecwmen   5 o de qeo" th" upomonh" kai th" paraklhsew" dwh umin to auto fronein en allhloi" kata criston ihsoun   6 ina omoqumadon en eni stomati doxazhte ton qeon kai patera tou kuriou hmwn ihsou cristou   7 dio proslambanesqe allhlou" kaqw" kai o cristo" proselabeto uma" ei" doxan qeou   8 legw de criston ihsoun diakonon gegenhsqai peritomh" uper alhqeia" qeou ei" to bebaiwsai ta" epaggelia" twn paterwn   9 ta de eqnh uper eleou" doxasai ton qeon kaqw" gegraptai dia touto exomologhsomai soi en eqnesin kai tw onomati sou yalw   10 kai palin legei eufranqhte eqnh meta tou laou autou   11 kai palin aineite ton kurion panta ta eqnh kai epainesate auton pante" oi laoi   12 kai palin hsaia" legei estai h riza tou iessai kai o anistameno" arcein eqnwn ep autw eqnh elpiousin   13 o de qeo" th" elpido" plhrwsai uma" pash" cara" kai eirhnh" en tw pisteuein ei" to perisseuein uma" en th elpidi en dunamei pneumato" agiou   14 pepeismai de adelfoi mou kai auto" egw peri umwn oti kai autoi mestoi este agaqwsunh" peplhrwmenoi pash" gnwsew" dunamenoi kai allou" nouqetein   15 tolmhroteron de egraya umin adelfoi apo merou" w" epanamimnhskwn uma" dia thn carin thn doqeisan moi upo tou qeou   16 ei" to einai me leitourgon ihsou cristou ei" ta eqnh ierourgounta to euaggelion tou qeou ina genhtai h prosfora twn eqnwn euprosdekto" hgiasmenh en pneumati agiw   17 ecw oun kauchsin en cristw ihsou ta pro" ton qeon   18 ou gar tolmhsw lalein ti wn ou kateirgasato cristo" di emou ei" upakohn eqnwn logw kai ergw   19 en dunamei shmeiwn kai teratwn en dunamei pneumato" qeou wste me apo ierousalhm kai kuklw mecri tou illurikou peplhrwkenai to euaggelion tou cristou   20 outw" de filotimoumenon euaggelizesqai ouc opou wnomasqh cristo" ina mh ep allotrion qemelion oikodomw   21 alla kaqw" gegraptai oi" ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin   22 dio kai enekoptomhn ta polla tou elqein pro" uma"   23 nuni de mhketi topon ecwn en toi" klimasin toutoi" epipoqian de ecwn tou elqein pro" uma" apo pollwn etwn   24 w" ean poreuwmai ei" thn spanian eleusomai pro" uma" elpizw gar diaporeuomeno" qeasasqai uma" kai uf umwn propemfqhnai ekei ean umwn prwton apo merou" emplhsqw   25 nuni de poreuomai ei" ierousalhm diakonwn toi" agioi"   26 eudokhsan gar makedonia kai acaia koinwnian tina poihsasqai ei" tou" ptwcou" twn agiwn twn en ierousalhm   27 eudokhsan gar kai ofeiletai autwn eisin ei gar toi" pneumatikoi" autwn ekoinwnhsan ta eqnh ofeilousin kai en toi" sarkikoi" leitourghsai autoi"   28 touto oun epitelesa" kai sfragisameno" autoi" ton karpon touton apeleusomai di umwn ei" thn spanian   29 oida de oti ercomeno" pro" uma" en plhrwmati eulogia" tou euaggeliou tou cristou eleusomai   30 parakalw de uma" adelfoi dia tou kuriou hmwn ihsou cristou kai dia th" agaph" tou pneumato" sunagwnisasqai moi en tai" proseucai" uper emou pro" ton qeon   31 ina rusqw apo twn apeiqountwn en th ioudaia kai ina h diakonia mou h ei" ierousalhm euprosdekto" genhtai toi" agioi"   32 ina en cara elqw pro" uma" dia qelhmato" qeou kai sunanapauswmai umin   33 o de qeo" th" eirhnh" meta pantwn umwn amhn


 

(NKJV) Romans 15:1


Chapter 15

Bearing Others' Burdens
1 We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak, and not to please ourselves. 2 Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. 3 For even Christ did not please Himself; but as it is written, “The reproaches of those who reproached You fell on Me.”b 4 For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. 5 Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, 6 that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.


Glorify God Together

7 Therefore receive one another, just as Christ also received us,c to the glory of God. 8 Now I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made to the fathers, 9 and that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written:

“For this reason I will confess to You among the Gentiles,
And sing to Your name.”d 10 And again he says:

“Rejoice, O Gentiles, with His people!”e 11 And again:

“Praise the Lord, all you Gentiles!
Laud Him, all you peoples!”f 12 And again, Isaiah says:

“There shall be a root of Jesse;
And He who shall rise to reign over the Gentiles,
In Him the Gentiles shall hope.”g


13 Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.


From Jerusalem to Illyricum

14 Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.h 15 Nevertheless, brethren, I have written more boldly to you on some points, as reminding you, because of the grace given to me by God, 16 that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. 17 Therefore I have reason to glory in Christ Jesus in the things which pertain to God. 18 For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me, in word and deed, to make the Gentiles obedient— 19 in mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about to Illyricum I have fully preached the gospel of Christ. 20 And so I have made it my aim to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build on another man's foundation, 21 but as it is written:

“To whom He was not announced, they shall see;
And those who have not heard shall understand.”i


Plan to Visit Rome

22 For this reason I also have been much hindered from coming to you. 23 But now no longer having a place in these parts, and having a great desire these many years to come to you, 24 whenever I journey to Spain, I shall come to you.j For I hope to see you on my journey, and to be helped on my way there by you, if first I may enjoy your company for a while. 25 But now I am going to Jerusalem to minister to the saints. 26 For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. 27 It pleased them indeed, and they are their debtors. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, their duty is also to minister to them in material things. 28 Therefore, when I have performed this and have sealed to them this fruit, I shall go by way of you to Spain. 29 But I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospelk of Christ.

30 Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ, and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me, 31 that I may be delivered from those in Judea who do not believe, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints, 32 that I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you. 33 Now the God of peace be with you all. Amen.
(NKJV Notes) Romans 15:3 15:3 b Psalm 69:915:7 c NU-Text and M-Text read you.15:9 d 2 Samuel 22:50; Psalm 18:4915:10 e Deuteronomy 32:4315:11 f Psalm 117:115:12 g Isaiah 11:1015:14 h M-Text reads others.15:21 i Isaiah 52:1515:24 j NU-Text omits I shall come to you (and joins Spain with the next sentence).15:29 k NU-Text omits of the gospel.

NKJV Copyright