Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Romans 2:1 dio anapologhto" ei w anqrwpe pa" o krinwn en w gar krinei" ton eteron seauton katakrinei" ta gar auta prassei" o krinwn   2 oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi tou" ta toiauta prassonta"   3 logizh de touto w anqrwpe o krinwn tou" ta toiauta prassonta" kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou   4 h tou ploutou th" crhstothto" autou kai th" anoch" kai th" makroqumia" katafronei" agnown oti to crhston tou qeou ei" metanoian se agei   5 kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizei" seautw orghn en hmera orgh" kai apokaluyew" kai dikaiokrisia" tou qeou   6 o" apodwsei ekastw kata ta erga autou   7 toi" men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion   8 toi" de ex eriqeia" kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoi" de th adikia qumo" kai orgh   9 qliyi" kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhno"   10 doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni   11 ou gar estin proswpolhyia para tw qew   12 osoi gar anomw" hmarton anomw" kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai   13 ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai   14 otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh econte" eautoi" eisin nomo"   15 oitine" endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tai" kardiai" autwn summarturoush" autwn th" suneidhsew" kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn   16 en hmera ote krinei o qeo" ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou cristou   17 ide su ioudaio" eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kaucasai en qew   18 kai ginwskei" to qelhma kai dokimazei" ta diaferonta kathcoumeno" ek tou nomou   19 pepoiqa" te seauton odhgon einai tuflwn fw" twn en skotei   20 paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin th" gnwsew" kai th" alhqeia" en tw nomw   21 o oun didaskwn eteron seauton ou didaskei" o khrusswn mh kleptein kleptei"   22 o legwn mh moiceuein moiceuei" o bdelussomeno" ta eidwla ierosulei"   23 o" en nomw kaucasai dia th" parabasew" tou nomou ton qeon atimazei"   24 to gar onoma tou qeou di uma" blasfhmeitai en toi" eqnesin kaqw" gegraptai   25 peritomh men gar wfelei ean nomon prassh" ean de parabath" nomou h" h peritomh sou akrobustia gegonen   26 ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouci h akrobustia autou ei" peritomhn logisqhsetai   27 kai krinei h ek fusew" akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammato" kai peritomh" parabathn nomou   28 ou gar o en tw fanerw ioudaio" estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh   29 all o en tw kruptw ioudaio" kai peritomh kardia" en pneumati ou grammati ou o epaino" ouk ex anqrwpwn all ek tou qeouCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Romans 2:1


Chapter 2

God's Righteous Judgment
1 Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another you condemn yourself; for you who judge practice the same things. 2 But we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. 3 And do you think this, O man, you who judge those practicing such things, and doing the same, that you will escape the judgment of God? 4 Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and longsuffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? 5 But in accordance with your hardness and your impenitent heart you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, 6 who “will render to each one according to his deeds”:e 7 eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality; 8 but to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness—indignation and wrath, 9 tribulation and anguish, on every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek; 10 but glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. 11 For there is no partiality with God.

12 For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law 13 (for not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified; 14 for when Gentiles, who do not have the law, by nature do the things in the law, these, although not having the law, are a law to themselves, 15 who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them) 16 in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel.


The Jews Guilty as the Gentiles

17 Indeedf you are called a Jew, and rest on the law, and make your boast in God, 18 and know His will, and approve the things that are excellent, being instructed out of the law, 19 and are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, 20 an instructor of the foolish, a teacher of babes, having the form of knowledge and truth in the law. 21 You, therefore, who teach another, do you not teach yourself? You who preach that a man should not steal, do you steal? 22 You who say, “Do not commit adultery,” do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? 23 You who make your boast in the law, do you dishonor God through breaking the law? 24 For “the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you,”g as it is written.


Circumcision of No Avail

25 For circumcision is indeed profitable if you keep the law; but if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. 26 Therefore, if an uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, will not his uncircumcision be counted as circumcision? 27 And will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you who, even with your written code and circumcision, are a transgressor of the law? 28 For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh; 29 but he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the Spirit, not in the letter; whose praise is not from men but from God.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 2:6 2:6 e Psalm 62:12; Proverbs 24:122:17 f NU-Text reads But if.2:24 g Isaiah 52:5; Ezekiel 36:22

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright