Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Romans 3:1 ti oun to perisson tou ioudaiou h ti" h wfeleia th" peritomh"   2 polu kata panta tropon prwton men gar oti episteuqhsan ta logia tou qeou   3 ti gar ei hpisthsan tine" mh h apistia autwn thn pistin tou qeou katarghsei   4 mh genoito ginesqw de o qeo" alhqh" pa" de anqrwpo" yeusth" kaqw" gegraptai opw" an dikaiwqh" en toi" logoi" sou kai nikhsh" en tw krinesqai se   5 ei de h adikia hmwn qeou dikaiosunhn sunisthsin ti eroumen mh adiko" o qeo" o epiferwn thn orghn kata anqrwpon legw   6 mh genoito epei pw" krinei o qeo" ton kosmon   7 ei gar h alhqeia tou qeou en tw emw yeusmati eperisseusen ei" thn doxan autou ti eti kagw w" amartwlo" krinomai   8 kai mh kaqw" blasfhmoumeqa kai kaqw" fasin tine" hma" legein oti poihswmen ta kaka ina elqh ta agaqa wn to krima endikon estin   9 ti oun proecomeqa ou pantw" prohtiasameqa gar ioudaiou" te kai ellhna" panta" uf amartian einai   10 kaqw" gegraptai oti ouk estin dikaio" oude ei"   11 ouk estin o suniwn ouk estin o ekzhtwn ton qeon   12 pante" exeklinan ama hcreiwqhsan ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ew" eno"   13 tafo" anewgmeno" o larugx autwn tai" glwssai" autwn edoliousan io" aspidwn upo ta ceilh autwn   14 wn to stoma ara" kai pikria" gemei   15 oxei" oi pode" autwn ekceai aima   16 suntrimma kai talaipwria en tai" odoi" autwn   17 kai odon eirhnh" ouk egnwsan   18 ouk estin fobo" qeou apenanti twn ofqalmwn autwn   19 oidamen de oti osa o nomo" legei toi" en tw nomw lalei ina pan stoma fragh kai upodiko" genhtai pa" o kosmo" tw qew   20 dioti ex ergwn nomou ou dikaiwqhsetai pasa sarx enwpion autou dia gar nomou epignwsi" amartia"   21 nuni de cwri" nomou dikaiosunh qeou pefanerwtai marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn   22 dikaiosunh de qeou dia pistew" ihsou cristou ei" panta" kai epi panta" tou" pisteuonta" ou gar estin diastolh   23 pante" gar hmarton kai usterountai th" doxh" tou qeou   24 dikaioumenoi dwrean th autou cariti dia th" apolutrwsew" th" en cristw ihsou   25 on proeqeto o qeo" ilasthrion dia th" pistew" en tw autou aimati ei" endeixin th" dikaiosunh" autou dia thn paresin twn progegonotwn amarthmatwn   26 en th anoch tou qeou pro" endeixin th" dikaiosunh" autou en tw nun kairw ei" to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pistew" ihsou   27 pou oun h kauchsi" exekleisqh dia poiou nomou twn ergwn ouci alla dia nomou pistew"   28 logizomeqa oun pistei dikaiousqai anqrwpon cwri" ergwn nomou   29 h ioudaiwn o qeo" monon ouci de kai eqnwn nai kai eqnwn   30 epeiper ei" o qeo" o" dikaiwsei peritomhn ek pistew" kai akrobustian dia th" pistew"   31 nomon oun katargoumen dia th" pistew" mh genoito alla nomon istwmenCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Romans 3:1


Chapter 3

God's Judgment Defended
1 What advantage then has the Jew, or what is the profit of circumcision? 2 Much in every way! Chiefly because to them were committed the oracles of God. 3 For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? 4 Certainly not! Indeed, let God be true but every man a liar. As it is written:

“That You may be justified in Your words,
And may overcome when You are judged.”h


5 But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? Is God unjust who inflicts wrath? (I speak as a man.) 6 Certainly not! For then how will God judge the world?

7 For if the truth of God has increased through my lie to His glory, why am I also still judged as a sinner? 8 And why not say, “Let us do evil that good may come”?—as we are slanderously reported and as some affirm that we say. Their condemnation is just.


All Have Sinned

9 What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin.

10 As it is written:

“There is none righteous, no, not one;
11 There is none who understands;
There is none who seeks after God.
12 They have all turned aside;
They have together become unprofitable;
There is none who does good, no, not one.”i
13 “Their throat is an open tomb;
With their tongues they have practiced deceit”;j
“The poison of asps is under their lips”;k
14 “Whose mouth is full of cursing and bitterness.”l
15 “Their feet are swift to shed blood;
16 Destruction and misery are in their ways;
17 And the way of peace they have not known.”m
18 “There is no fear of God before their eyes.”n


19 Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. 20 Therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin.


God's Righteousness Through Faith

21 But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the Law and the Prophets, 22 even the righteousness of God, through faith in Jesus Christ, to all and on allo who believe. For there is no difference; 23 for all have sinned and fall short of the glory of God, 24 being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, 25 whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, 26 to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.


Boasting Excluded

27 Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith. 28 Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. 29 Or is He the God of the Jews only? Is He not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also, 30 since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. 31 Do we then make void the law through faith? Certainly not! On the contrary, we establish the law.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 3:4 3:4 h Psalm 51:43:12 i Psalms 14:1-3; 53:1-3; Ecclesiastes 7:203:13 j Psalm 5:93:13 k Psalm 140:33:14 l Psalm 10:73:17 m Isaiah 59:7, 83:18 n Psalm 36:13:22 o NU-Text omits and on all.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright