Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Romans 4:1 ti oun eroumen abraam ton patera hmwn eurhkenai kata sarka   2 ei gar abraam ex ergwn edikaiwqh ecei kauchma all ou pro" ton qeon   3 ti gar h grafh legei episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw ei" dikaiosunhn   4 tw de ergazomenw o misqo" ou logizetai kata carin alla kata to ofeilhma   5 tw de mh ergazomenw pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebh logizetai h pisti" autou ei" dikaiosunhn   6 kaqaper kai dauid legei ton makarismon tou anqrwpou w o qeo" logizetai dikaiosunhn cwri" ergwn   7 makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai   8 makario" anhr w ou mh logishtai kurio" amartian   9 o makarismo" oun outo" epi thn peritomhn h kai epi thn akrobustian legomen gar oti elogisqh tw abraam h pisti" ei" dikaiosunhn   10 pw" oun elogisqh en peritomh onti h en akrobustia ouk en peritomh all en akrobustia   11 kai shmeion elaben peritomh" sfragida th" dikaiosunh" th" pistew" th" en th akrobustia ei" to einai auton patera pantwn twn pisteuontwn di akrobustia" ei" to logisqhnai kai autoi" thn dikaiosunhn   12 kai patera peritomh" toi" ouk ek peritomh" monon alla kai toi" stoicousin toi" icnesin th" en th akrobustia pistew" tou patro" hmwn abraam   13 ou gar dia nomou h epaggelia tw abraam h tw spermati autou to klhronomon auton einai tou kosmou alla dia dikaiosunh" pistew"   14 ei gar oi ek nomou klhronomoi kekenwtai h pisti" kai kathrghtai h epaggelia   15 o gar nomo" orghn katergazetai ou gar ouk estin nomo" oude parabasi"   16 dia touto ek pistew" ina kata carin ei" to einai bebaian thn epaggelian panti tw spermati ou tw ek tou nomou monon alla kai tw ek pistew" abraam o" estin pathr pantwn hmwn   17 kaqw" gegraptai oti patera pollwn eqnwn teqeika se katenanti ou episteusen qeou tou zwopoiounto" tou" nekrou" kai kalounto" ta mh onta w" onta   18 o" par elpida ep elpidi episteusen ei" to genesqai auton patera pollwn eqnwn kata to eirhmenon outw" estai to sperma sou   19 kai mh asqenhsa" th pistei ou katenohsen to eautou swma hdh nenekrwmenon ekatontaeth" pou uparcwn kai thn nekrwsin th" mhtra" sarra"   20 ei" de thn epaggelian tou qeou ou diekriqh th apistia all enedunamwqh th pistei dou" doxan tw qew   21 kai plhroforhqei" oti o ephggeltai dunato" estin kai poihsai   22 dio kai elogisqh autw ei" dikaiosunhn   23 ouk egrafh de di auton monon oti elogisqh autw   24 alla kai di hma" oi" mellei logizesqai toi" pisteuousin epi ton egeiranta ihsoun ton kurion hmwn ek nekrwn   25 o" paredoqh dia ta paraptwmata hmwn kai hgerqh dia thn dikaiwsin hmwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Romans 4:1


Chapter 4

Abraham Justified by Faith
1 What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh?p 2 For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. 3 For what does the Scripture say? “Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.”q 4 Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt.


David Celebrates the Same Truth

5 But to him who does not work but believes on Him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness, 6 just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works:
7 “Blessed are those whose lawless deeds are forgiven,
And whose sins are covered;
8 Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin.”r


Abraham Justified Before Circumcision

9 Does this blessedness then come upon the circumcised only, or upon the uncircumcised also? For we say that faith was accounted to Abraham for righteousness. 10 How then was it accounted? While he was circumcised, or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised. 11 And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while still uncircumcised, that he might be the father of all those who believe, though they are uncircumcised, that righteousness might be imputed to them also, 12 and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also walk in the steps of the faith which our father Abraham had while still uncircumcised.


The Promise Granted Through Faith

13 For the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. 14 For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise made of no effect, 15 because the law brings about wrath; for where there is no law there is no transgression.

16 Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all 17 (as it is written, “I have made you a father of many nations”s) in the presence of Him whom he believed—God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did; 18 who, contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, “So shall your descendants be.”t 19 And not being weak in faith, he did not consider his own body, already dead (since he was about a hundred years old), and the deadness of Sarah's womb. 20 He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, 21 and being fully convinced that what He had promised He was also able to perform. 22 And therefore “it was accounted to him for righteousness.”u

23 Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, 24 but also for us. It shall be imputed to us who believe in Him who raised up Jesus our Lord from the dead, 25 who was delivered up because of our offenses, and was raised because of our justification.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 4:1 4:1 p Or Abraham our (fore)father according to the flesh has found?4:3 q Genesis 15:64:8 r Psalm 32:1, 24:17 s Genesis 17:54:18 t Genesis 15:54:22 u Genesis 15:6

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright