Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Romans 5:1 dikaiwqente" oun ek pistew" eirhnhn ecomen pro" ton qeon dia tou kuriou hmwn ihsou cristou   2 di ou kai thn prosagwghn eschkamen th pistei ei" thn carin tauthn en h esthkamen kai kaucwmeqa ep elpidi th" doxh" tou qeou   3 ou monon de alla kai kaucwmeqa en tai" qliyesin eidote" oti h qliyi" upomonhn katergazetai   4 h de upomonh dokimhn h de dokimh elpida   5 h de elpi" ou kataiscunei oti h agaph tou qeou ekkecutai en tai" kardiai" hmwn dia pneumato" agiou tou doqento" hmin   6 eti gar cristo" ontwn hmwn asqenwn kata kairon uper asebwn apeqanen   7 moli" gar uper dikaiou ti" apoqaneitai uper gar tou agaqou taca ti" kai tolma apoqanein   8 sunisthsin de thn eautou agaphn ei" hma" o qeo" oti eti amartwlwn ontwn hmwn cristo" uper hmwn apeqanen   9 pollw oun mallon dikaiwqente" nun en tw aimati autou swqhsomeqa di autou apo th" orgh"   10 ei gar ecqroi onte" kathllaghmen tw qew dia tou qanatou tou uiou autou pollw mallon katallagente" swqhsomeqa en th zwh autou   11 ou monon de alla kai kaucwmenoi en tw qew dia tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou nun thn katallaghn elabomen   12 dia touto wsper di eno" anqrwpou h amartia ei" ton kosmon eishlqen kai dia th" amartia" o qanato" kai outw" ei" panta" anqrwpou" o qanato" dihlqen ef w pante" hmarton   13 acri gar nomou amartia hn en kosmw amartia de ouk ellogeitai mh onto" nomou   14 all ebasileusen o qanato" apo adam mecri mwsew" kai epi tou" mh amarthsanta" epi tw omoiwmati th" parabasew" adam o" estin tupo" tou mellonto"   15 all ouc w" to paraptwma outw" kai to carisma ei gar tw tou eno" paraptwmati oi polloi apeqanon pollw mallon h cari" tou qeou kai h dwrea en cariti th tou eno" anqrwpou ihsou cristou ei" tou" pollou" eperisseusen   16 kai ouc w" di eno" amarthsanto" to dwrhma to men gar krima ex eno" ei" katakrima to de carisma ek pollwn paraptwmatwn ei" dikaiwma   17 ei gar tw tou eno" paraptwmati o qanato" ebasileusen dia tou eno" pollw mallon oi thn perisseian th" carito" kai th" dwrea" th" dikaiosunh" lambanonte" en zwh basileusousin dia tou eno" ihsou cristou   18 ara oun w" di eno" paraptwmato" ei" panta" anqrwpou" ei" katakrima outw" kai di eno" dikaiwmato" ei" panta" anqrwpou" ei" dikaiwsin zwh"   19 wsper gar dia th" parakoh" tou eno" anqrwpou amartwloi katestaqhsan oi polloi outw" kai dia th" upakoh" tou eno" dikaioi katastaqhsontai oi polloi   20 nomo" de pareishlqen ina pleonash to paraptwma ou de epleonasen h amartia upereperisseusen h cari"   21 ina wsper ebasileusen h amartia en tw qanatw outw" kai h cari" basileush dia dikaiosunh" ei" zwhn aiwnion dia ihsou cristou tou kuriou hmwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Romans 5:1


Chapter 5

Faith Triumphs in Trouble
1 Therefore, having been justified by faith, we havev peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. 3 And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance; 4 and perseverance, character; and character, hope. 5 Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us.


Christ in Our Place

6 For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. 7 For scarcely for a righteous man will one die; yet perhaps for a good man someone would even dare to die. 8 But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. 9 Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. 10 For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. 11 And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation.


Death in Adam, Life in Christ

12 Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned— 13 (For until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. 14 Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of Him who was to come. 15 But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one Man, Jesus Christ, abounded to many. 16 And the gift is not like that which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. 17 For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the One, Jesus Christ.)

18 Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one Man's righteous act the free gift came to all men, resulting in justification of life. 19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one Man's obedience many will be made righteous.

20 Moreover the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more, 21 so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 5:1 5:1 v Another ancient reading is, let us have peace.

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright