Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Romans 7:1 h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomo" kurieuei tou anqrwpou ef oson cronon zh   2 h gar upandro" gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou andro"   3 ara oun zwnto" tou andro" moicali" crhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moicalida genomenhn andri eterw   4 wste adelfoi mou kai umei" eqanatwqhte tw nomw dia tou swmato" tou cristou ei" to genesqai uma" eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew   5 ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en toi" melesin hmwn ei" to karpoforhsai tw qanatw   6 nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanonte" en w kateicomeqa wste douleuein hma" en kainothti pneumato" kai ou palaiothti grammato"   7 ti oun eroumen o nomo" amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomo" elegen ouk epiqumhsei"   8 aformhn de labousa h amartia dia th" entolh" kateirgasato en emoi pasan epiqumian cwri" gar nomou amartia nekra   9 egw de ezwn cwri" nomou pote elqoush" de th" entolh" h amartia anezhsen egw de apeqanon   10 kai eureqh moi h entolh h ei" zwhn auth ei" qanaton   11 h gar amartia aformhn labousa dia th" entolh" exhpathsen me kai di auth" apekteinen   12 wste o men nomo" agio" kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh   13 to oun agaqon emoi gegonen qanato" mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwlo" h amartia dia th" entolh"   14 oidamen gar oti o nomo" pneumatiko" estin egw de sarkiko" eimi peprameno" upo thn amartian   15 o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw   16 ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kalo"   17 nuni de ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia   18 oida gar oti ouk oikei en emoi toutestin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon ouc euriskw   19 ou gar o qelw poiw agaqon all o ou qelw kakon touto prassw   20 ei de o ou qelw egw touto poiw ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia   21 euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai   22 sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon   23 blepw de eteron nomon en toi" melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou noo" mou kai aicmalwtizonta me tw nomw th" amartia" tw onti en toi" melesin mou   24 talaipwro" egw anqrwpo" ti" me rusetai ek tou swmato" tou qanatou toutou   25 eucaristw tw qew dia ihsou cristou tou kuriou hmwn ara oun auto" egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartia"Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

 

(NKJV) Romans 7:1


Chapter 7

Freed from the Law
1 Or do you not know, brethren (for I speak to those who know the law), that the law has dominion over a man as long as he lives? 2 For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. 3 So then if, while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man. 4 Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another—to Him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. 5 For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. 6 But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter.


Sin's Advantage in the Law

7 What shall we say then? Is the law sin? Certainly not! On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, “You shall not covet.”w 8 But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. For apart from the law sin was dead. 9 I was alive once without the law, but when the commandment came, sin revived and I died. 10 And the commandment, which was to bring life, I found to bring death. 11 For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it killed me. 12 Therefore the law is holy, and the commandment holy and just and good.


Law Cannot Save from Sin

13 Has then what is good become death to me? Certainly not! But sin, that it might appear sin, was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment might become exceedingly sinful. 14 For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. 15 For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice; but what I hate, that I do. 16 If, then, I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. 17 But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. 18 For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. 19 For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice. 20 Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me.

21 I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good. 22 For I delight in the law of God according to the inward man. 23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. 24 O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? 25 I thank God—through Jesus Christ our Lord!

So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 7:7 7:7 w Exodus 20:17; Deuteronomy 5:21

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_01_jan_log.txt'
NKJV Copyright