Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Romans 8:1 ouden ara nun katakrima toi" en cristw ihsou mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma   2 o gar nomo" tou pneumato" th" zwh" en cristw ihsou hleuqerwsen me apo tou nomou th" amartia" kai tou qanatou   3 to gar adunaton tou nomou en w hsqenei dia th" sarko" o qeo" ton eautou uion pemya" en omoiwmati sarko" amartia" kai peri amartia" katekrinen thn amartian en th sarki   4 ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin toi" mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma   5 oi gar kata sarka onte" ta th" sarko" fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumato"   6 to gar fronhma th" sarko" qanato" to de fronhma tou pneumato" zwh kai eirhnh   7 dioti to fronhma th" sarko" ecqra ei" qeon tw gar nomw tou qeou ouc upotassetai oude gar dunatai   8 oi de en sarki onte" qew aresai ou dunantai   9 umei" de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma qeou oikei en umin ei de ti" pneuma cristou ouk ecei outo" ouk estin autou   10 ei de cristo" en umin to men swma nekron di amartian to de pneuma zwh dia dikaiosunhn   11 ei de to pneuma tou egeiranto" ihsoun ek nekrwn oikei en umin o egeira" ton criston ek nekrwn zwopoihsei kai ta qnhta swmata umwn dia to enoikoun autou pneuma en umin   12 ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou th sarki tou kata sarka zhn   13 ei gar kata sarka zhte mellete apoqnhskein ei de pneumati ta" praxei" tou swmato" qanatoute zhsesqe   14 osoi gar pneumati qeou agontai outoi eisin uioi qeou   15 ou gar elabete pneuma douleia" palin ei" fobon all elabete pneuma uioqesia" en w krazomen abba o pathr   16 auto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn oti esmen tekna qeou   17 ei de tekna kai klhronomoi klhronomoi men qeou sugklhronomoi de cristou eiper sumpascomen ina kai sundoxasqwmen   18 logizomai gar oti ouk axia ta paqhmata tou nun kairou pro" thn mellousan doxan apokalufqhnai ei" hma"   19 h gar apokaradokia th" ktisew" thn apokaluyin twn uiwn tou qeou apekdecetai   20 th gar mataiothti h ktisi" upetagh ouc ekousa alla dia ton upotaxanta ep elpidi   21 oti kai auth h ktisi" eleuqerwqhsetai apo th" douleia" th" fqora" ei" thn eleuqerian th" doxh" twn teknwn tou qeou   22 oidamen gar oti pasa h ktisi" sustenazei kai sunwdinei acri tou nun   23 ou monon de alla kai autoi thn aparchn tou pneumato" econte" kai hmei" autoi en eautoi" stenazomen uioqesian apekdecomenoi thn apolutrwsin tou swmato" hmwn   24 th gar elpidi eswqhmen elpi" de blepomenh ouk estin elpi" o gar blepei ti" ti kai elpizei   25 ei de o ou blepomen elpizomen di upomonh" apekdecomeqa   26 wsautw" de kai to pneuma sunantilambanetai tai" asqeneiai" hmwn to gar ti proseuxwmeqa kaqo dei ouk oidamen all auto to pneuma uperentugcanei uper hmwn stenagmoi" alalhtoi"   27 o de ereunwn ta" kardia" oiden ti to fronhma tou pneumato" oti kata qeon entugcanei uper agiwn   28 oidamen de oti toi" agapwsin ton qeon panta sunergei ei" agaqon toi" kata proqesin klhtoi" ousin   29 oti ou" proegnw kai prowrisen summorfou" th" eikono" tou uiou autou ei" to einai auton prwtotokon en polloi" adelfoi"   30 ou" de prowrisen toutou" kai ekalesen kai ou" ekalesen toutou" kai edikaiwsen ou" de edikaiwsen toutou" kai edoxasen   31 ti oun eroumen pro" tauta ei o qeo" uper hmwn ti" kaq hmwn   32 o" ge tou idiou uiou ouk efeisato all uper hmwn pantwn paredwken auton pw" ouci kai sun autw ta panta hmin carisetai   33 ti" egkalesei kata eklektwn qeou qeo" o dikaiwn   34 ti" o katakrinwn cristo" o apoqanwn mallon de kai egerqei" o" kai estin en dexia tou qeou o" kai entugcanei uper hmwn   35 ti" hma" cwrisei apo th" agaph" tou cristou qliyi" h stenocwria h diwgmo" h limo" h gumnoth" h kinduno" h macaira   36 kaqw" gegraptai oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen w" probata sfagh"   37 all en toutoi" pasin upernikwmen dia tou agaphsanto" hma"   38 pepeismai gar oti oute qanato" oute zwh oute aggeloi oute arcai oute dunamei" oute enestwta oute mellonta   39 oute uywma oute baqo" oute ti" ktisi" etera dunhsetai hma" cwrisai apo th" agaph" tou qeou th" en cristw ihsou tw kuriw hmwnCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Romans 8:1


Chapter 8

Free from Indwelling Sin
1 There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus,x who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. 3 For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, 4 that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. 6 For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7 Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. 8 So then, those who are in the flesh cannot please God.

9 But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. 10 And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. 11 But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you.


Sonship Through the Spirit

12 Therefore, brethren, we are debtors—not to the flesh, to live according to the flesh. 13 For if you live according to the flesh you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. 14 For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. 15 For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, “Abba, Father.” 16 The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then heirs—heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together.


From Suffering to Glory

18 For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 19 For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. 20 For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope; 21 because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. 22 For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. 23 Not only that, but we also who have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. 24 For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope; for why does one still hope for what he sees? 25 But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.

26 Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for usy with groanings which cannot be uttered. 27 Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God.

28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. 29 For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. 30 Moreover whom He predestined, these He also called; whom He called, these He also justified; and whom He justified, these He also glorified.


God's Everlasting Love

31 What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? 32 He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? 33 Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. 34 Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. 35 Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 36 As it is written:

“For Your sake we are killed all day long;
We are accounted as sheep for the slaughter.”z


37 Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. 38 For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities nor powers, nor things present nor things to come, 39 nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 8:1 8:1 x NU-Text omits the rest of this verse.8:26 y NU-Text omits for us.8:36 z Psalm 44:22

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright