Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Romans 9:1 alhqeian legw en cristw ou yeudomai summarturoush" moi th" suneidhsew" mou en pneumati agiw   2 oti luph moi estin megalh kai adialeipto" odunh th kardia mou   3 hucomhn gar auto" egw anaqema einai apo tou cristou uper twn adelfwn mou twn suggenwn mou kata sarka   4 oitine" eisin israhlitai wn h uioqesia kai h doxa kai ai diaqhkai kai h nomoqesia kai h latreia kai ai epaggeliai   5 wn oi patere" kai ex wn o cristo" to kata sarka o wn epi pantwn qeo" euloghto" ei" tou" aiwna" amhn   6 ouc oion de oti ekpeptwken o logo" tou qeou ou gar pante" oi ex israhl outoi israhl   7 oud oti eisin sperma abraam pante" tekna all en isaak klhqhsetai soi sperma   8 toutestin ou ta tekna th" sarko" tauta tekna tou qeou alla ta tekna th" epaggelia" logizetai ei" sperma   9 epaggelia" gar o logo" outo" kata ton kairon touton eleusomai kai estai th sarra uio"   10 ou monon de alla kai rebekka ex eno" koithn ecousa isaak tou patro" hmwn   11 mhpw gar gennhqentwn mhde praxantwn ti agaqon h kakon ina h kat ekloghn tou qeou proqesi" menh ouk ex ergwn all ek tou kalounto"   12 errhqh auth oti o meizwn douleusei tw elassoni   13 kaqw" gegraptai ton iakwb hgaphsa ton de hsau emishsa   14 ti oun eroumen mh adikia para tw qew mh genoito   15 tw gar mwsh legei elehsw on an elew kai oikteirhsw on an oikteirw   16 ara oun ou tou qelonto" oude tou treconto" alla tou eleounto" qeou   17 legei gar h grafh tw faraw oti ei" auto touto exhgeira se opw" endeixwmai en soi thn dunamin mou kai opw" diaggelh to onoma mou en pash th gh   18 ara oun on qelei eleei on de qelei sklhrunei   19 erei" oun moi ti eti memfetai tw gar boulhmati autou ti" anqesthken   20 menounge w anqrwpe su ti" ei o antapokrinomeno" tw qew mh erei to plasma tw plasanti ti me epoihsa" outw"   21 h ouk ecei exousian o kerameu" tou phlou ek tou autou furamato" poihsai o men ei" timhn skeuo" o de ei" atimian   22 ei de qelwn o qeo" endeixasqai thn orghn kai gnwrisai to dunaton autou hnegken en pollh makroqumia skeuh orgh" kathrtismena ei" apwleian   23 kai ina gnwrish ton plouton th" doxh" autou epi skeuh eleou" a prohtoimasen ei" doxan   24 ou" kai ekalesen hma" ou monon ex ioudaiwn alla kai ex eqnwn   25 w" kai en tw wshe legei kalesw ton ou laon mou laon mou kai thn ouk hgaphmenhn hgaphmenhn   26 kai estai en tw topw ou errhqh autoi" ou lao" mou umei" ekei klhqhsontai uioi qeou zwnto"   27 hsaia" de krazei uper tou israhl ean h o ariqmo" twn uiwn israhl w" h ammo" th" qalassh" to kataleimma swqhsetai   28 logon gar suntelwn kai suntemnwn en dikaiosunh oti logon suntetmhmenon poihsei kurio" epi th" gh"   29 kai kaqw" proeirhken hsaia" ei mh kurio" sabawq egkatelipen hmin sperma w" sodoma an egenhqhmen kai w" gomorra an wmoiwqhmen   30 ti oun eroumen oti eqnh ta mh diwkonta dikaiosunhn katelaben dikaiosunhn dikaiosunhn de thn ek pistew"   31 israhl de diwkwn nomon dikaiosunh" ei" nomon dikaiosunh" ouk efqasen   32 diati oti ouk ek pistew" all w" ex ergwn nomou prosekoyan gar tw liqw tou proskommato"   33 kaqw" gegraptai idou tiqhmi en siwn liqon proskommato" kai petran skandalou kai pa" o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetaiCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

 

(NKJV) Romans 9:1


Chapter 9

Israel's Rejection of Christ
1 I tell the truth in Christ, I am not lying, my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit, 2 that I have great sorrow and continual grief in my heart. 3 For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymena according to the flesh, 4 who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises; 5 of whom are the fathers and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen.


Israel's Rejection and God's Purpose

6 But it is not that the word of God has taken no effect. For they are not all Israel who are of Israel, 7 nor are they all children because they are the seed of Abraham; but, “In Isaac your seed shall be called.”b 8 That is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God; but the children of the promise are counted as the seed. 9 For this is the word of promise: “At this time I will come and Sarah shall have a son.”c

10 And not only this, but when Rebecca also had conceived by one man, even by our father Isaac 11 (for the children not yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works but of Him who calls), 12 it was said to her, “The older shall serve the younger.”d 13 As it is written, “Jacob I have loved, but Esau I have hated.”e


Israel's Rejection and God's Justice

14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not! 15 For He says to Moses, “I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion.”f 16 So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. 17 For the Scripture says to the Pharaoh, “For this very purpose I have raised you up, that I may show My power in you, and that My name may be declared in all the earth.”g 18 Therefore He has mercy on whom He wills, and whom He wills He hardens.

19 You will say to me then, “Why does He still find fault? For who has resisted His will?” 20 But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, “Why have you made me like this?” 21 Does not the potter have power over the clay, from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor?

22 What if God, wanting to show His wrath and to make His power known, endured with much longsuffering the vessels of wrath prepared for destruction, 23 and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had prepared beforehand for glory, 24 even us whom He called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?

25 As He says also in Hosea:

“I will call them My people, who were not My people,
And her beloved, who was not beloved.”h
26 “And it shall come to pass in the place where it was said to them,
‘You are not My people,’
There they shall be called sons of the living God.”i

27 Isaiah also cries out concerning Israel:j

“Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea,
The remnant will be saved.
28 For He will finish the work and cut it short in righteousness,
Because the Lord will make a short work upon the earth.”k

29 And as Isaiah said before:

“Unless the Lord of Sabaothl had left us a seed,
We would have become like Sodom,
And we would have been made like Gomorrah.”m


Present Condition of Israel

30 What shall we say then? That Gentiles, who did not pursue righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness of faith; 31 but Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness.n 32 Why? Because they did not seek it by faith, but as it were, by the works of the law.o For they stumbled at that stumbling stone. 33 As it is written:

“Behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense,
And whoever believes on Him will not be put to shame.”pCould not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'

(NKJV Notes) Romans 9:3 9:3 a Or relatives9:7 b Genesis 21:129:9 c Genesis 18:10, 149:12 d Genesis 25:239:13 e Malachi 1:2, 39:15 f Exodus 33:199:17 g Exodus 9:169:25 h Hosea 2:239:26 i Hosea 1:109:27 j Isaiah 10:22, 239:28 k NU-Text reads For the Lord will finish the work and cut it short upon the earth.9:29 l Literally, in Hebrew, Hosts9:29 m Isaiah 1:99:31 n NU-Text omits of righteousness.9:32 o NU-Text reads by works.9:33 p Isaiah 8:14; 28:16

Could not Open the LogFileName: '../../bible/logs/2015_02_feb_log.txt'
NKJV Copyright