Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Textus Rec.) Titus 1:1 paulo" doulo" qeou apostolo" de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeia" th" kat eusebeian   2 ep elpidi zwh" aiwniou hn ephggeilato o ayeudh" qeo" pro cronwn aiwniwn   3 efanerwsen de kairoi" idioi" ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthro" hmwn qeou   4 titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cari" eleo" eirhnh apo qeou patro" kai kuriou ihsou cristou tou swthro" hmwn   5 toutou carin katelipon se en krhth ina ta leiponta epidiorqwsh kai katasthsh" kata polin presbuterou" w" egw soi dietaxamhn   6 ei ti" estin anegklhto" mia" gunaiko" anhr tekna ecwn pista mh en kathgoria aswtia" h anupotakta   7 dei gar ton episkopon anegklhton einai w" qeou oikonomon mh auqadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh   8 alla filoxenon filagaqon swfrona dikaion osion egkrath   9 antecomenon tou kata thn didachn pistou logou ina dunato" h kai parakalein en th didaskalia th ugiainoush kai tou" antilegonta" elegcein   10 eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek peritomh"   11 ou" dei epistomizein oitine" olou" oikou" anatrepousin didaskonte" a mh dei aiscrou kerdou" carin   12 eipen ti" ex autwn idio" autwn profhth" krhte" aei yeustai kaka qhria gastere" argai   13 h marturia auth estin alhqh" di hn aitian elegce autou" apotomw" ina ugiainwsin en th pistei   14 mh proseconte" ioudaikoi" muqoi" kai entolai" anqrwpwn apostrefomenwn thn alhqeian   15 panta men kaqara toi" kaqaroi" toi" de memiasmenoi" kai apistoi" ouden kaqaron alla memiantai autwn kai o nou" kai h suneidhsi"   16 qeon omologousin eidenai toi" de ergoi" arnountai bdeluktoi onte" kai apeiqei" kai pro" pan ergon agaqon adokimoi


 

(NKJV) Titus 1:1


The Epistle of Paul the Apostle to

TITUS


Chapter 1

Greeting

1 Paul, a bondservant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledgment of the truth which accords with godliness, 2 in hope of eternal life which God, who cannot lie, promised before time began, 3 but has in due time manifested His word through preaching, which was committed to me according to the commandment of God our Savior;

4 To Titus, a true son in our common faith:

Grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christa our Savior.


Qualified Elders

5 For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you— 6 if a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of dissipation or insubordination. 7 For a bishopb must be blameless, as a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money, 8 but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled, 9 holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able, by sound doctrine, both to exhort and convict those who contradict.


The Elders' Task

10 For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision, 11 whose mouths must be stopped, who subvert whole households, teaching things which they ought not, for the sake of dishonest gain. 12 One of them, a prophet of their own, said, “Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons.” 13 This testimony is true. Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, 14 not giving heed to Jewish fables and commandments of men who turn from the truth. 15 To the pure all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving nothing is pure; but even their mind and conscience are defiled. 16 They profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work.
(NKJV Notes) Titus 1:4 1:4 a NU-Text reads and Christ Jesus.1:7 b Literally overseer

NKJV Copyright