Multiple Translation Parallel Online Bible Search to help you in your Bible Study.
Verse or Word(s):     Columns:    Font:    Search Method:
Enter verse such as John 2, Acts 3:7, gn 3, or enter words like faith or Jesus said
 

(Greek NT - Byz./Maj.) Titus 3:1 upomimnhske autou" arcai" kai exousiai" upotassesqai peiqarcein pro" pan ergon agaqon etoimou" einai   2 mhdena blasfhmein amacou" einai epieikei" pasan endeiknumenou" praothta pro" panta" anqrwpou"   3 hmen gar pote kai hmei" anohtoi apeiqei" planwmenoi douleuonte" epiqumiai" kai hdonai" poikilai" en kakia kai fqonw diagonte" stughtoi misounte" allhlou"   4 ote de h crhstoth" kai h filanqrwpia epefanh tou swthro" hmwn qeou   5 ouk ex ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmei" alla kata ton autou eleon eswsen hma" dia loutrou paliggenesia" kai anakainwsew" pneumato" agiou   6 ou execeen ef hma" plousiw" dia ihsou cristou tou swthro" hmwn   7 ina dikaiwqente" th ekeinou cariti klhronomoi genwmeqa kat elpida zwh" aiwniou   8 pisto" o logo" kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukote" qew tauta estin ta kala kai wfelima toi" anqrwpoi"   9 mwra" de zhthsei" kai genealogia" kai erei" kai maca" nomika" periistaso eisin gar anwfelei" kai mataioi   10 airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou   11 eidw" oti exestraptai o toiouto" kai amartanei wn autokatakrito"   12 otan pemyw arteman pro" se h tucikon spoudason elqein pro" me ei" nikopolin ekei gar kekrika paraceimasai   13 zhnan ton nomikon kai apollw spoudaiw" propemyon ina mhden autoi" leiph   14 manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai ei" ta" anagkaia" creia" ina mh wsin akarpoi   15 aspazontai se oi met emou pante" aspasai tou" filounta" hma" en pistei h cari" meta pantwn umwn amhn


 

(NKJV) Titus 3:1


Chapter 3

Graces of the Heirs of Grace
1 Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, 2 to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. 3 For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. 4 But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, 5 not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, 6 whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, 7 that having been justified by His grace we should become heirs according to the hope of eternal life.

8 This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men.


Avoid Dissension

9 But avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and useless. 10 Reject a divisive man after the first and second admonition, 11 knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned.


Final Messages

12 When I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. 13 Send Zenas the lawyer and Apollos on their journey with haste, that they may lack nothing. 14 And let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful.


Farewell

15 All who are with me greet you. Greet those who love us in the faith.

Grace be with you all. Amen.

cannot find, try: Titus 2:8 ( NKJV Notes )

NKJV Copyright