1 Corinthians 5
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] olwj [e] {ADV} [g] akouetai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] umin [e] {P-2DP} [g] porneia [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] toiauth [e] {D-NSF} [g] porneia [e] {N-NSF} [g] htij [e] {R-NSF} [g] oude [e] {ADV} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] eqnesin [e] {N-DPN} [g] onomazetai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] wste [e] {CONJ} [g] gunaika [e] {N-ASF} [g] tina [e] {X-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] patroj [e] {N-GSM} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} 2 [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] pefusiwmenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouci [e] {PRT -I} [g] mallon [e] {ADV} [g] epenqhsate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] ina [e] {CONJ} [g] exarqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] ek [e] {PREP} [g] mesou [e] {A-GSN} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] o [e] {T-NSM} [g] to [e] {T-ASN} [g] ergon [e] {N-ASN} [g] touto [e] {D-ASN} [g] poihsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} 3 [g] egw [e] {P-1NS} [g] men [e] {PRT} [g] gar [e] {CONJ} [g] wj [e] {ADV} [g] apwn [e] (5752) {V-PXP-NSM} [g] tw [e] {T-DSN} [g] swmati [e] {N-DSN} [g] parwn [e] (5752) {V-PXP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSN} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] hdh [e] {ADV} [g] kekrika [e] (5758) {V-RAI-1S} [g] wj [e] {ADV} [g] parwn [e] (5752) {V-PXP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] outwj [e] {ADV} [g] touto [e] {D-ASN} [g] katergasamenon [e] (5666) {V-ADP-ASM} 4 [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} [g] sunacqentwn [e] (5685) {V-APP-GPM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] kai [e] {CONJ} [g] tou [e] {T-GSN} [g] emou [e] {P-1GS} [g] pneumatoj [e] {N-GSN} [g] sun [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] dunamei [e] {N-DSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} 5 [g] paradounai [e] (5629) {V-2AAN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] toiouton [e] {D-ASM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] satana [e] {N-DSM} [g] eij [e] {PREP} [g] oleqron [e] {N-ASM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sarkoj [e] {N-GSF} [g] ina [e] {CONJ} [g] to [e] {T-NSN} [g] pneuma [e] {N-NSN} [g] swqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] ihsou [e] {N-GSM} 6 [g] ou [e] {PRT -N} [g] kalon [e] {A-NSN} [g] to [e] {T-NSN} [g] kauchma [e] {N-NSN} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oidate [e] (5758) {V-RAI-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] mikra [e] {A-NSF} [g] zumh [e] {N-NSF} [g] olon [e] {A-ASN} [g] to [e] {T-ASN} [g] furama [e] {N-ASN} [g] zumoi [e] (5719) {V-PAI-3S} 7 | [g] ekkaqarate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] oun [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] palaian [e] {A-ASF} [g] zumhn [e] {N-ASF} [g] ina [e] {CONJ} [g] hte [e] (5753) {V-PXS-2P} [g] neon [e] {A-NSN} [g] furama [e] {N-NSN} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] azumoi [e] {A-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] gar [e] {CONJ} [g] to [e] {T-NSN} [g] pasca [e] {ARAM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] uper [e] {PREP} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g]

etuqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] equqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] cristoj [e] {N-NSM} 8 [g] wste [e] {CONJ} [g] eortazwmen [e] (5725) {V-PAS-1P} [g] mh [e] {PRT -N} [g] en [e] {PREP} [g] zumh [e] {N-DSF} [g] palaia [e] {A-DSF} [g] mhde [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] zumh [e] {N-DSF} [g] kakiaj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ponhriaj [e] {N-GSF} [g] all [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] azumoij [e] {A-DPN} [g] eilikrineiaj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] alhqeiaj [e] {N-GSF} 9 | [g] egraya [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] epistolh [e] {N-DSF} [g] mh [e] {PRT -N} [g] sunanamignusqai [e] (5733) {V-PMN} [g] pornoij [e] {N-DPM} 10 [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] pantwj [e] {ADV} [g] toij [e] {T-DPM} [g] pornoij [e] {N-DPM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kosmou [e] {N-GSM} [g] toutou [e] {D-GSM} [g] h [e] {PRT} [g] toij [e] {T-DPM} [g] pleonektaij [e] {N-DPM} [g] h [e] {PRT} [g] arpaxin [e] {A-DPM} [g] h [e] {PRT} [g] eidwlolatraij [e] {N-DPM} [g] epei [e] {CONJ} [g] ofeilete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] ara [e] {PRT} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kosmou [e] {N-GSM} [g] exelqein [e] (5629) {V-2AAN} 11 [g] nuni [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] egraya [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] mh [e] {PRT -N} [g] sunanamignusqai [e] (5733) {V-PMN} [g] ean [e] {COND} [g] tij [e] {X-NSM} [g] adelfoj [e] {N-NSM} [g] onomazomenoj [e] (5746) {V-PPP-NSM} [g] h [e] {PRT} (5753) {V-PXS-3S} [g] pornoj [e] {N-NSM} [g] h [e] {PRT} [g] pleonekthj [e] {N-NSM} [g] h [e] {PRT} [g] eidwlolatrhj [e] {N-NSM} [g] h [e] {PRT} [g] loidoroj [e] {A-NSM} [g] h [e] {PRT} [g] mequsoj [e] {N-NSM} [g] h [e] {PRT} [g] arpax [e] {A-NSM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] toioutw [e] {D-DSM} [g] mhde [e] {CONJ} [g] sunesqiein [e] (5721) {V-PAN} 12 [g] ti [e] {I-NSN} [g] gar [e] {CONJ} [g] moi [e] {P-1DS} [g] kai [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] exw [e] {ADV} [g] krinein [e] (5721) {V-PAN} [g] ouci [e] {PRT -I} [g] touj [e] {T-APM} [g] esw [e] {ADV} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] krinete [e] (5719) {V-PAI-2P} 13 [g] touj [e] {T-APM} [g] de [e] {CONJ} [g] exw [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] krinei [e] (5692) {V-FAI-3S} (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] exareite [e] (5692) {V-FAI-2P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] ponhron [e] {A-ASM} [g] ex [e] {PREP} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] autwn [e] {P-GPM}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev