Acts 24
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] meta [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] pente [e] {N-NUI} [g] hmeraj [e] {N-APF} [g] katebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] arciereuj [e] {N-NSM} [g] ananiaj [e] {N-NSM} [g] meta [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] presbuterwn [e] {A-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] rhtoroj [e] {N-GSM} [g] tertullou [e] {N-GSM} [g] tinoj [e] {X-GSM} [g] oitinej [e] {R-NPM} [g] enefanisan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] hgemoni [e] {N-DSM} [g] kata [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] paulou [e] {N-GSM} 2 [g] klhqentoj [e] (5685) {V-APP-GSM} [g] de [e] {CONJ} [g] autou [e] {P-GSM} [g] hrxato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] kathgorein [e] (5721) {V-PAN} [g] o [e] {T-NSM} [g] tertulloj [e] {N-NSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} (24 -3) [g] pollhj [e] {A-GSF} [g] eirhnhj [e] {N-GSF} [g] tugcanontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] dia [e] {PREP} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] katorqwmatwn [e] {N-GPN} [g] ginomenwn [e] (5740) {V-PNP-GPN} [g] tw [e] {T-DSN} [g] eqnei [e] {N-DSN} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] shj [e] {S-2GSF} [g] pronoiaj [e] {N-GSF} 3 [g] panth [e] {ADV} [g] te [e] {PRT} [g] kai [e] {CONJ} [g] pantacou [e] {ADV} [g] apodecomeqa [e] (5736) {V-PNI-1P} [g] kratiste [e] {A-VSM} [g] fhlix [e] {N-VSM} [g] meta [e] {PREP} [g] pashj [e] {A-GSF} [g] eucaristiaj [e] {N-GSF} 4 [g] ina [e] {CONJ} [g] de [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] epi [e] {PREP} [g] pleion [e] {A-ASN -C} [g] se [e] {P-2AS} [g] egkoptw [e] (5725) {V-PAS-1S} [g] parakalw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] akousai [e] (5658) {V-AAN} [g] se [e] {P-2AS} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] suntomwj [e] {ADV} [g] th [e] {T-DSF} [g] sh [e] {S-2DSF} [g] epieikeia [e] {N-DSF} 5 [g] eurontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] gar [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] andra [e] {N-ASM} [g] touton [e] {D-ASM} [g] loimon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] kinounta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] stasin [e] {N-ASF} [g] pasin [e] {A-DPM} [g] toij [e] {T-DPM} [g] ioudaioij [e] {A-DPM} [g] toij [e] {T-DPM} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] oikoumenhn [e] {N-ASF} [g] prwtostathn [e] {N-ASM} [g] te [e] {PRT} [g] thj [e] {T-GSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] nazwraiwn [e] {N-GPM} [g] airesewj [e] {N-GSF} 6 [g] oj [e] {R-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] ieron [e] {N-ASN} [g] epeirasen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] bebhlwsai [e] (5658) {V-AAN} [g] on [e] {R-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekrathsamen [e] (5656) {V-AAI-1P} [g] kai [e] {CONJ} [g] kata [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] hmeteron [e] {S-1ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] hqelhsamen [e] (5656) {V-AAI-1P} [g] krinein [e] (5721) {V-PAN} 7 [g] parelqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] lusiaj [e] {N-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ciliarcoj [e] {N-NSM} [g] meta [e] {PREP} [g] pollhj [e] {A-GSF} [g] biaj [e] {N-GSF} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPF} [g] ceirwn [e] {N-GPF} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] aphgagen [e] (5627) {V-2AAI-3S} 8 [g] keleusaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] touj [e] {T-APM} [g] kathgorouj [e] {N-APM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ercesqai [e] (5738) {V-PNN} [g] epi [e] {PREP} [g] se [e] {P-2AS} [g] par [e] {PREP} [g] ou [e] {R-GSM} [g] dunhsh [e] (5695) {V-FDI-2S} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] anakrinaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] peri [e] {PREP} [g] pantwn [e] {A-GPN} [g] toutwn [e] {D-GPN} [g] epignwnai [e] (5629) {V-2AAN} [g] wn [e] {R-GPN} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] kathgoroumen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] autou [e] {P-GSM} 9 [g] suneqento [e] (5639) {V-2AMI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ioudaioi [e] {A-NPM} [g] faskontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] tauta [e] {D-APN} [g] outwj [e] {ADV} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} 10 | [g] apekriqh [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] pauloj [e] {N-NSM} [g] neusantoj [e] (5660) {V-AAP-GSM} [g] autw [e] {P-DSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] hgemonoj [e] {N-GSM} [g] legein [e] (5721) {V-PAN} [g] ek [e] {PREP} [g] pollwn [e] {A-GPN} [g] etwn [e] {N-GPN} [g] onta [e] (5752) {V-PXP-ASM} [g] se [e] {P-2AS} [g] krithn [e] {N-ASM} [g] tw [e] {T-DSN} [g] eqnei [e] {N-DSN} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] epistamenoj [e] (5740) {V-PNP-NSM} [g] euqumoteron [e] {ADV} [g] ta [e] {T-APN} [g] peri [e] {PREP} [g] emautou [e] {F-1GSM} [g] apologoumai [e] (5736) {V-PNI-1S} 11 [g] dunamenou [e] (5740) {V-PNP-GSM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] gnwnai [e] (5629) {V-2AAN} [g] oti [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] pleiouj [e] {A-NPF -C} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] hmerai [e] {N-NPF} [g] h [e] {PRT} [g] dekaduo [e] {N-NUI} [g] af [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] anebhn [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] proskunhswn [e] (5694) {V-FAP-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] ierousalhm [e] {N-PRI} 12 [g] kai [e] {CONJ} [g] oute [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] ierw [e] {N-DSN} [g] euron [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] me [e] {P-1AS} [g] proj [e] {PREP} [g] tina [e] {X-ASM} [g] dialegomenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] episustasin [e] {N-ASF} [g] poiounta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] oclou [e] {N-GSM} [g] oute [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] sunagwgaij [e] {N-DPF} [g] oute [e] {CONJ} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] polin [e] {N-ASF} 13 [g] oute [e] {CONJ} [g] parasthsai [e] (5658) {V-AAN} [g]

me [e] {P-1AS} [g] dunantai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] peri [e] {PREP} [g] wn [e] {R-GPN} [g] nun [e] {ADV} [g] kathgorousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] mou [e] {P-1GS} 14 [g] omologw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] de [e] {CONJ} [g] touto [e] {D-ASN} [g] soi [e] {P-2DS} [g] oti [e] {CONJ} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] odon [e] {N-ASF} [g] hn [e] {R-ASF} [g] legousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] airesin [e] {N-ASF} [g] outwj [e] {ADV} [g] latreuw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] patrww [e] {A-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] pisteuwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] pasin [e] {A-DPN} [g] toij [e] {T-DPN} [g] kata [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] profhtaij [e] {N-DPM} [g] gegrammenoij [e] (5772) {V-RPP-DPN} 15 [g] elpida [e] {N-ASF} [g] ecwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] hn [e] {R-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoi [e] {P-NPM} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] prosdecontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] anastasin [e] {N-ASF} [g] mellein [e] (5721) {V-PAN} [g] esesqai [e] (5705) {V-FXN} [g] nekrwn [e] {A-GPM} [g] dikaiwn [e] {A-GPM} [g] te [e] {PRT} [g] kai [e] {CONJ} [g] adikwn [e] {A-GPM} 16 [g] en [e] {PREP} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] de [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] askw [e] (5719) {V-PAI-1S -C} [g] aproskopon [e] {A-ASF} [g] suneidhsin [e] {N-ASF} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] anqrwpouj [e] {N-APM} [g] diapantoj [e] {ADV} 17 [g] di [e] {PREP} [g] etwn [e] {N-GPN} [g] de [e] {CONJ} [g] pleionwn [e] {A-GPN -C} [g] paregenomhn [e] (5633) {V-2ADI-1S} [g] elehmosunaj [e] {N-APF} [g] poihswn [e] (5694) {V-FAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] eqnoj [e] {N-ASN} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] prosforaj [e] {N-APF} 18 [g] en [e] {PREP} [g] oij [e] {R-DPN} [g] euron [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] me [e] {P-1AS} [g] hgnismenon [e] (5772) {V-RPP-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] ierw [e] {N-DSN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] meta [e] {PREP} [g] oclou [e] {N-GSM} [g] oude [e] {ADV} [g] meta [e] {PREP} [g] qorubou [e] {N-GSM} [g] tinej [e] {X-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] asiaj [e] {N-GSF} [g] ioudaioi [e] {A-NPM} 19 [g] ouj [e] {R-APM} [g] dei [e] (5904) {V-PQI-3S} [g] edei [e] (5900) {V-IQI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] sou [e] {P-2GS} [g] pareinai [e] (5750) {V-PXN} [g] kai [e] {CONJ} [g] kathgorein [e] (5721) {V-PAN} [g] ei [e] {COND} [g] ti [e] {X-ASN} [g] ecoien [e] (5722) {V-PAO-3P} [g] proj [e] {PREP} [g] me [e] {P-1AS} 20 [g] h [e] {PRT} [g] autoi [e] {P-NPM} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] eipatwsan [e] (5628) {V-2AAM-3P} [g] ei [e] {COND} [g] ti [e] {X-ASN} [g] euron [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] adikhma [e] {N-ASN} [g] stantoj [e] (5631) {V-2AAP-GSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] epi [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] sunedriou [e] {N-GSN} 21 [g] h [e] {PRT} [g] peri [e] {PREP} [g] miaj [e] {N-GSF} [g] tauthj [e] {D-GSF} [g] fwnhj [e] {N-GSF} [g] hj [e] {R-GSF} [g] ekraxa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] estwj [e] (5761) {V-RAP-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] peri [e] {PREP} [g] anastasewj [e] {N-GSF} [g] nekrwn [e] {A-GPM} [g] egw [e] {P-1NS} [g] krinomai [e] (5743) {V-PPI-1S} [g] shmeron [e] {ADV} [g] uf [e] {PREP} [g] umwn [e] {P-2GP} 22 | [g] akousaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] tauta [e] {D-APN} [g] o [e] {T-NSM} [g] fhlix [e] {N-NSM} [g] anebaleto [e] (5639) {V-2AMI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] akribesteron [e] {ADV -C} [g] eidwj [e] (5761) {V-RAP-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] peri [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] odou [e] {N-GSF} [g] eipwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] otan [e] {CONJ} [g] lusiaj [e] {N-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ciliarcoj [e] {N-NSM} [g] katabh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] diagnwsomai [e] (5695) {V-FDI-1S} [g] ta [e] {T-APN} [g] kaq [e] {PREP} [g] umaj [e] {P-2AP} 23 [g] diataxamenoj [e] (5671) {V-AMP-NSM} [g] te [e] {PRT} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ekatontarch [e] {N-DSM} [g] threisqai [e] (5745) {V-PPN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] paulon [e] {N-ASM} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} [g] te [e] {PRT} [g] anesin [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] mhdena [e] {A-ASM} [g] kwluein [e] (5721) {V-PAN} [g] twn [e] {T-GPM} [g] idiwn [e] {A-GPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] uphretein [e] (5721) {V-PAN} [g] h [e] {PRT} [g] prosercesqai [e] (5738) {V-PNN} [g] autw [e] {P-DSM} 24 [g] meta [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] hmeraj [e] {N-APF} [g] tinaj [e] {X-APF} [g] paragenomenoj [e] (5637) {V-2ADP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] fhlix [e] {N-NSM} [g] sun [e] {PREP} [g] drousillh [e] {N-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] gunaiki [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] oush [e] (5752) {V-PXP-DSF} [g] ioudaia [e] {A-DSF} [g] metepemyato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] paulon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hkousen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autou [e] {P-GSM} [g] peri [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] eij [e] {PREP} [g] criston [e] {N-ASM} [g] pistewj [e] {N-GSF} 25 [g] dialegomenou [e] (5740) {V-PNP-GSM} [g] de [e] {CONJ} [g] autou [e] {P-GSM} [g] peri [e] {PREP} [g] dikaiosunhj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] egkrateiaj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] tou [e] {T-GSN} [g] krimatoj [e] {N-GSN} [g] tou [e] {T-GSN} [g] mellontoj [e] (5723) {V-PAP-GSN} [g] esesqai [e] (5705) {V-FXN} [g] emfoboj [e] {A-NSM} [g] genomenoj [e] (5637) {V-2ADP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] fhlix [e] {N-NSM} [g] apekriqh [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] nun [e] {ADV} [g] econ [e] (5723) {V-PAP-ASN} [g] poreuou [e] (5737) {V-PNM-2S} [g] kairon [e] {N-ASM} [g] de [e] {CONJ} [g] metalabwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] metakalesomai [e] (5698) {V-FMI-1S} [g] se [e] {P-2AS} 26 [g] ama [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] elpizwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] crhmata [e] {N-APN} [g] doqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] upo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] paulou [e] {N-GSM} [g] opwj [e] {ADV} [g] lush [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] dio [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] puknoteron [e] {A-ASN -C} [g] auton [e] {P-ASM} [g] metapempomenoj [e] (5740) {V-PNP-NSM} [g] wmilei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} 27 [g] dietiaj [e] {N-GSF} [g] de [e] {CONJ} [g] plhrwqeishj [e] (5685) {V-APP-GSF} [g] elaben [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] diadocon [e] {N-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] fhlix [e] {N-NSM} [g] porkion [e] {N-ASM} [g] fhston [e] {N-ASM} [g] qelwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] te [e] {PRT} [g] caritaj [e] {N-APF} [g] kataqesqai [e] (5641) {V-2AMN} [g] toij [e] {T-DPM} [g] ioudaioij [e] {A-DPM} [g] o [e] {T-NSM} [g] fhlix [e] {N-NSM} [g] katelipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] paulon [e] {N-ASM} [g] dedemenon [e] (5772) {V-RPP-ASM}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev