Acts 7
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] arciereuj [e] {N-NSM} [g] ei [e] {COND} [g] ara [e] {PRT -I} [g] tauta [e] {D-NPN} [g] outwj [e] {ADV} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} 2 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] efh [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] andrej [e] {N-VPM} [g] adelfoi [e] {N-VPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] paterej [e] {N-VPM} [g] akousate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] doxhj [e] {N-GSF} [g] wfqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] patri [e] {N-DSM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] onti [e] (5752) {V-PXP-DSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] mesopotamia [e] {N-DSF} [g] prin [e] {ADV} [g] h [e] {PRT} [g] katoikhsai [e] (5658) {V-AAN} [g] auton [e] {P-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] carran [e] {N-PRI} 3 [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] exelqe [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] suggeneiaj [e] {N-GSF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] deuro [e] (5773) {V-XXM-2S} [g] eij [e] {PREP} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] hn [e] {R-ASF} [g] an [e] {PRT} [g] soi [e] {P-2DS} [g] deixw [e] (5692) {V-FAI-1S} 4 [g] tote [e] {ADV} [g] exelqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] ek [e] {PREP} [g] ghj [e] {N-GSF} [g] caldaiwn [e] {N-GPM} [g] katwkhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] carran [e] {N-PRI} [g] kakeiqen [e] {ADV -C} [g] meta [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] apoqanein [e] (5629) {V-2AAN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] metwkisen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] tauthn [e] {D-ASF} [g] eij [e] {PREP} [g] hn [e] {R-ASF} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] nun [e] {ADV} [g] katoikeite [e] (5719) {V-PAI-2P} 5 [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] edwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] klhronomian [e] {N-ASF} [g] en [e] {PREP} [g] auth [e] {P-DSF} [g] oude [e] {ADV} [g] bhma [e] {N-ASN} [g] podoj [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ephggeilato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] dounai [e] (5629) {V-2AAN} [g] eij [e] {PREP} [g] katascesin [e] {N-ASF} [g] authn [e] {P-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSN} [g] spermati [e] {N-DSN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] met [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ontoj [e] (5752) {V-PXP-GSN} [g] autw [e] {P-DSM} [g] teknou [e] {N-GSN} 6 [g] elalhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] outwj [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] sperma [e] {N-NSN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] paroikon [e] {A-NSN} [g] en [e] {PREP} [g] gh [e] {N-DSF} [g] allotria [e] {A-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] doulwsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] auto [e] {P-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] kakwsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] eth [e] {N-APN} [g] tetrakosia [e] {N-APN} 7 [g] kai [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] eqnoj [e] {N-ASN} [g] w [e] {R-DSM} [g] ean [e] {COND} [g] douleuswsin [e] (5661) {V-AAS-3P} [g] krinw [e] (5692) {V-FAI-1S} [g] egw [e] {P-1NS} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] meta [e] {PREP} [g] tauta [e] {D-APN} [g] exeleusontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] latreusousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] topw [e] {N-DSM} [g] toutw [e] {D-DSM} 8 [g] kai [e] {CONJ} [g] edwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] diaqhkhn [e] {N-ASF} [g] peritomhj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] outwj [e] {ADV} [g] egennhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] isaak [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] perietemen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] th [e] {T-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] ogdoh [e] {A-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] isaak [e] {N-PRI} [g] ton [e] {T-ASM} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] touj [e] {T-APM} [g] dwdeka [e] {N-NUI} [g] patriarcaj [e] {N-APM} 9 [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] patriarcai [e] {N-NPM} [g] zhlwsantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] iwshf [e] {N-PRI} [g] apedonto [e] (5639) {V-2AMI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] aigupton [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] met [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} 10 [g] kai [e] {CONJ} [g] exeileto [e] (5639) {V-2AMI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] paswn [e] {A-GPF} [g] twn [e] {T-GPF} [g] qliyewn [e] {N-GPF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] edwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] carin [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] sofian [e] {N-ASF} [g] enantion [e] {ADV} [g] faraw [e] {N-PRI} [g] basilewj [e] {N-GSM} [g] aiguptou [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] katesthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] hgoumenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} [g] ep [e] {PREP} [g] aigupton [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] olon [e] {A-ASM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oikon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} 11 [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] limoj [e] {N-NSM} [g] ef [e] {PREP} [g] olhn [e] {A-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] aiguptou [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] canaan [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] qliyij [e] {N-NSF} [g] megalh [e] {A-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouc [e] {PRT -N} [g] euriskon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] cortasmata [e] {N-APN} [g] oi [e] {T-NPM} [g] paterej [e] {N-NPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} 12 [g] akousaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] onta [e] (5752) {V-PXP-APN} [g] sita [e] {N-APM} [g] en [e] {PREP} [g] aiguptw [e] {N-DSF} [g] exapesteilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] touj [e] {T-APM} [g] pateraj [e] {N-APM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] prwton [e] {ADV} 13 [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] deuterw [e] {A-DSM} [g] anegnwrisqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] iwshf [e] {N-PRI} [g] toij [e] {T-DPM} [g] adelfoij [e] {N-DPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] faneron [e] {A-NSN} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] faraw [e] {N-PRI} [g] to [e] {T-NSN} [g] genoj [e] {N-NSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] iwshf [e] {N-PRI} 14 [g] aposteilaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] iwshf [e] {N-PRI} [g] metekalesato [e] (5668) {V-AMI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] pasan [e] {A-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] suggeneian [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] yucaij [e] {N-DPF} [g] ebdomhkonta [e] {N-NUI} [g] pente [e] {N-NUI} 15 [g] katebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] eij [e] {PREP} [g] aigupton [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] eteleuthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] paterej [e] {N-NPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} 16 [g] kai [e] {CONJ} [g] meteteqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] eij [e] {PREP} [g]

sucem [e] {N-PRI} [g] sicem [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] eteqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] mnhmati [e] {N-DSN} [g] o [e] {R-ASN} [g] wnhsato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] timhj [e] {N-GSF} [g] arguriou [e] {N-GSN} [g] para [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] uiwn [e] {N-GPM} [g] emmor [e] {N-PRI} [g] emor [e] {N-PRI} [g] tou [e] {T-GSM} [g] sucem [e] {N-PRI} [g] sicem [e] {N-PRI} [g] [e] 17 | [g] kaqwj [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] hggizen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] cronoj [e] {N-NSM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] epaggeliaj [e] {N-GSF} [g] hj [e] {R-GSF} [g] wmosen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] huxhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] laoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eplhqunqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] en [e] {PREP} [g] aiguptw [e] {N-DSF} 18 [g] acrij [e] {PREP} [g] ou [e] {R-GSM} [g] anesth [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] basileuj [e] {N-NSM} [g] eteroj [e] {A-NSM} [g] oj [e] {R-NSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] hdei [e] (5715) {V-LAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] iwshf [e] {N-PRI} 19 [g] outoj [e] {D-NSM} [g] katasofisamenoj [e] (5666) {V-ADP-NSM} [g] to [e] {T-ASN} [g] genoj [e] {N-ASN} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] ekakwsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] touj [e] {T-APM} [g] pateraj [e] {N-APM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] poiein [e] (5721) {V-PAN} [g] ekqeta [e] {A-APN} [g] ta [e] {T-APN} [g] brefh [e] {N-APN} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] zwogoneisqai [e] (5745) {V-PPN} 20 [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSM} [g] kairw [e] {N-DSM} [g] egennhqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] asteioj [e] {A-NSM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] oj [e] {R-NSM} [g] anetrafh [e] (5648) {V-2API-3S} [g] mhnaj [e] {N-APM} [g] treij [e] {N-APM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] oikw [e] {N-DSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] patroj [e] {N-GSM} [g] autou [e] {P-GSM} 21 [g] ekteqenta [e] (5685) {V-APP-ASM} [g] de [e] {CONJ} [g] auton [e] {P-ASM} [g] aneileto [e] (5639) {V-2AMI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] h [e] {T-NSF} [g] qugathr [e] {N-NSF} [g] faraw [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] aneqreyato [e] (5668) {V-AMI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eauth [e] {F-3DSF} [g] eij [e] {PREP} [g] uion [e] {N-ASM} 22 [g] kai [e] {CONJ} [g] epaideuqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] pash [e] {A-DSF} [g] sofia [e] {N-DSF} [g] aiguptiwn [e] {A-GPM} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] dunatoj [e] {A-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] logoij [e] {N-DPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] ergoij [e] {N-DPN} 23 [g] wj [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] eplhrouto [e] (5712) {V-IPI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] tessarakontaethj [e] {A-NSM} [g] cronoj [e] {N-NSM} [g] anebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] kardian [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] episkeyasqai [e] (5664) {V-ADN} [g] touj [e] {T-APM} [g] adelfouj [e] {N-APM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] touj [e] {T-APM} [g] uiouj [e] {N-APM} [g] israhl [e] {N-PRI} 24 [g] kai [e] {CONJ} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] tina [e] {X-ASM} [g] adikoumenon [e] (5746) {V-PPP-ASM} [g] hmunato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] ekdikhsin [e] {N-ASF} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kataponoumenw [e] (5746) {V-PPP-DSM} [g] pataxaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] aiguption [e] {A-ASM} 25 [g] enomizen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] sunienai [e] (5721) {V-PAN} [g] touj [e] {T-APM} [g] adelfouj [e] {N-APM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] dia [e] {PREP} [g] ceiroj [e] {N-GSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] didwsin [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] swthrian [e] {N-ASF} [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] sunhkan [e] (5656) {V-AAI-3P} 26 [g] th [e] {T-DSF} [g] te [e] {PRT} [g] de [e] {CONJ} [g] epioush [e] (5752) {V-PXP-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] wfqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] macomenoij [e] (5740) {V-PNP-DPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunhlasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] eij [e] {PREP} [g] eirhnhn [e] {N-ASF} [g] eipwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] andrej [e] {N-VPM} [g] adelfoi [e] {N-NPM} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] inati [e] {ADV -I} [g] adikeite [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] allhlouj [e] {C-APM} 27 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] adikwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] plhsion [e] {ADV} [g] apwsato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eipwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] tij [e] {I-NSM} [g] se [e] {P-2AS} [g] katesthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] arconta [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] dikasthn [e] {N-ASF} [g] ef [e] {PREP} [g] hmaj [e] {P-1AP} 28 [g] mh [e] {PRT -N} [g] anelein [e] (5629) {V-2AAN} [g] me [e] {P-1AS} [g] su [e] {P-2NS} [g] qeleij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] on [e] {R-ASM} [g] tropon [e] {N-ASM} [g] aneilej [e] (5627) {V-2AAI-2S} [g] cqej [e] {ADV} [g] ton [e] {T-ASM} [g] aiguption [e] {A-ASM} 29 [g] efugen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] logw [e] {N-DSM} [g] toutw [e] {D-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] paroikoj [e] {A-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] gh [e] {N-DSF} [g] madiam [e] {N-PRI} [g] ou [e] {ADV} [g] egennhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] uiouj [e] {N-APM} [g] duo [e] {N-NUI} 30 | [g] kai [e] {CONJ} [g] plhrwqentwn [e] (5685) {V-APP-GPN} [g] etwn [e] {N-GPN} [g] tessarakonta [e] {N-NUI} [g] wfqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] erhmw [e] {A-DSF} [g] tou [e] {T-GSN} [g] orouj [e] {N-GSN} [g] sina [e] {N-PRI} [g] aggeloj [e] {N-NSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] flogi [e] {N-DSF} [g] puroj [e] {N-GSN} [g] batou [e] {N-GSM} 31 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eqaumasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] orama [e] {N-ASN} [g] prosercomenou [e] (5740) {V-PNP-GSM} [g] de [e] {CONJ} [g] autou [e] {P-GSM} [g] katanohsai [e] (5658) {V-AAN} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] fwnh [e] {N-NSF} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} 32 [g] egw [e] {P-1NS} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] paterwn [e] {N-GPM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] isaak [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] entromoj [e] {A-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] genomenoj [e] (5637) {V-2ADP-NSM} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] etolma [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] katanohsai [e] (5658) {V-AAN} 33 [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] autw [e] {P-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] luson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] to [e] {T-ASN} [g] upodhma [e] {N-ASN} [g] twn [e] {T-GPM} [g] podwn [e] {N-GPM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] o [e] {T-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] topoj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSM} [g] esthkaj [e] (5758) {V-RAI-2S} [g] gh [e] {N-NSF} [g] agia [e] {A-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} 34 [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eidon [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] kakwsin [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] laou [e] {N-GSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] tou [e] {T-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] aiguptw [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] tou [e] {T-GSM} [g] stenagmou [e] {N-GSM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] hkousa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] katebhn [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] exelesqai [e] (5641) {V-2AMN} [g] autouj [e] {P-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] nun [e] {ADV} [g] deuro [e] (5773) {V-XXM-2S} [g] apostelw [e] (5692) {V-FAI-1S} [g] se [e] {P-2AS}[g] eij [e] {PREP} [g] aigupton [e] {N-ASF} 35 [g] touton [e] {D-ASM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] mwushn [e] {N-ASM} [g] on [e] {R-ASM} [g] hrnhsanto [e] (5662) {V-ADI-3P} [g] eipontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] tij [e] {I-NSM} [g] se [e] {P-2AS} [g] katesthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] arconta [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] dikasthn [e] {N-ASF} [g] touton [e] {D-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] arconta [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] lutrwthn [e] {N-ASM} [g] apesteilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] ceiri [e] {N-DSF} [g] aggelou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ofqentoj [e] (5685) {V-APP-GSM} [g] autw [e] {P-DSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] batw [e] {N-DSM} 36 [g] outoj [e] {D-NSM} [g] exhgagen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] poihsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] terata [e] {N-APN} [g] kai [e] {CONJ} [g] shmeia [e] {N-APN} [g] en [e] {PREP} [g] gh [e] {N-DSF} [g] aiguptou [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] eruqra [e] {A-DSF} [g] qalassh [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] erhmw [e] {A-DSF} [g] eth [e] {N-NPN} [g] tessarakonta [e] {N-NUI} 37 [g] outoj [e] {D-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] mwushj [e] {N-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] eipwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] toij [e] {T-DPM} [g] uioij [e] {N-DPM} [g] israhl [e] {N-PRI} [g] profhthn [e] {N-ASM} [g] umin [e] {P-2DP} [g] anasthsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] adelfwn [e] {N-GPM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] wj [e] {ADV} [g] eme [e] {P-1AS} [g] autou [e] {P-GSM} [g] akousesqe [e] (5695) {V-FDI-2P} 38 [g] outoj [e] {D-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] genomenoj [e] (5637) {V-2ADP-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] ekklhsia [e] {N-DSF} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] erhmw [e] {A-DSF} [g] meta [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] aggelou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] lalountoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] autw [e] {P-DSM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] orei [e] {N-DSN} [g] sina [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] twn [e] {T-GPM} [g] paterwn [e] {N-GPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] oj [e] {R-NSM} [g] edexato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] logia [e] {N-APN} [g] zwnta [e] (5723) {V-PAP-APN} [g] dounai [e] (5629) {V-2AAN} [g] hmin [e] {P-1DP} 39 [g] w [e] {R-DSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] hqelhsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] uphkooi [e] {A-NPM} [g] genesqai [e] (5635) {V-2ADN} [g] oi [e] {T-NPM} [g] paterej [e] {N-NPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] all [e] {CONJ} [g] apwsanto [e] (5662) {V-ADI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] estrafhsan [e] (5648) {V-2API-3P} [g] taij [e] {T-DPF} [g] kardiaij [e] {N-DPF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] eij [e] {PREP} [g] aigupton [e] {N-ASF} 40 [g] eipontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] aarwn [e] {N-PRI} [g] poihson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] qeouj [e] {N-APM} [g] oi [e] {R-NPM} [g] proporeusontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] o [e] {T-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] oj [e] {R-NSM} [g] exhgagen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] ek [e] {PREP} [g] ghj [e] {N-GSF} [g] aiguptou [e] {N-GSF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oidamen [e] (5758) {V-RAI-1P} [g] ti [e] {I-NSN} [g] gegonen [e] (5754) {V-2RAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} 41 [g] kai [e] {CONJ} [g] emoscopoihsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] hmeraij [e] {N-DPF} [g] ekeinaij [e] {D-DPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] anhgagon [e] (5627) {V-2AAI-3P-ATT} [g] qusian [e] {N-ASF} [g] tw [e] {T-DSN} [g] eidwlw [e] {N-DSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] eufrainonto [e] (5712) {V-IPI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] ergoij [e] {N-DPN} [g] twn [e] {T-GPF} [g] ceirwn [e] {N-GPF} [g] autwn [e] {P-GPM} 42 | [g] estreyen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] paredwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] latreuein [e] (5721) {V-PAN} [g] th [e] {T-DSF} [g] stratia [e] {N-DSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] gegraptai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] biblw [e] {N-DSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] profhtwn [e] {N-GPM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] sfagia [e] {N-APN} [g] kai [e] {CONJ} [g] qusiaj [e] {N-APF} [g] proshnegkate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] eth [e] {N-APN} [g] tessarakonta [e] {N-NUI} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] erhmw [e] {A-DSF} [g] oikoj [e] {N-NSM} [g] israhl [e] {N-PRI} 43 [g] kai [e] {CONJ} [g] anelabete [e] (5627) {V-2AAI-2P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] skhnhn [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] moloc [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] astron [e] {N-ASN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] remfan [e] {N-PRI} [g] touj [e] {T-APM} [g] tupouj [e] {N-APM} [g] ouj [e] {R-APM} [g] epoihsate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] proskunein [e] (5721) {V-PAN} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] metoikiw [e] (5692) {V-FAI-1S-ATT} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] epekeina [e] {ADV} [g] babulwnoj [e] {N-GSF} 44 [g] h [e] {T-NSF} [g] skhnh [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSN} [g] marturiou [e] {N-GSN} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] patrasin [e] {N-DPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] erhmw [e] {A-DSF} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] dietaxato [e] (5668) {V-AMI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] lalwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] mwsh [e] {N-DSM} [g] poihsai [e] (5658) {V-AAN} [g] authn [e] {P-ASF} [g] kata [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] tupon [e] {N-ASM} [g] on [e] {R-ASM} [g] ewrakei [e] (5715) {V-LAI-3S-ATT} 45 [g] hn [e] {R-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] eishgagon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] diadexamenoi [e] (5666) {V-ADP-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] paterej [e] {N-NPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] meta [e] {PREP} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] katascesei [e] {N-DSF} [g] twn [e] {T-GPN} [g] eqnwn [e] {N-GPN} [g] wn [e] {R-GPN} [g] exwsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] apo [e] {PREP} [g] proswpou [e] {N-GSN} [g] twn [e] {T-GPM} [g] paterwn [e] {N-GPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] ewj [e] {CONJ} [g] twn [e] {T-GPF} [g] hmerwn [e] {N-GPF} [g] dauid [e] {N-PRI} 46 [g] oj [e] {R-NSM} [g] euren [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] carin [e] {N-ASF} [g] enwpion [e] {ADV} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hthsato [e] (5668) {V-AMI-3S} [g] eurein [e] (5629) {V-2AAN} [g] skhnwma [e] {N-ASN} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] iakwb [e] {N-PRI} 47 [g] solomwn [e] {N-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] wkodomhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oikon [e] {N-ASM} 48 [g] all [e] {CONJ} [g] ouc [e] {PRT -N} [g] o [e] {T-NSM} [g] uyistoj [e] {A-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] ceiropoihtoij [e] {A-DPM} [g] naoij [e] {N-DPM} [g] katoikei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] profhthj [e] {N-NSM} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} 49 [g] o [e] {T-NSM} [g] ouranoj [e] {N-NSM} [g] moi [e] {P-1DS} [g] qronoj [e] {N-NSM} [g] h [e] {T-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] gh [e] {N-NSF} [g] upopodion [e] {N-NSN} [g] twn [e] {T-GPM} [g] podwn [e] {N-GPM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] poion [e] {I-ASM} [g] oikon [e] {N-ASM} [g] oikodomhsete [e] (5692) {V-FAI-2P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] h [e] {PRT} [g] tij [e] {I-NSM} [g] topoj [e] {N-NSM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] katapausewj [e] {N-GSF} [g] mou [e] {P-1GS} 50 [g] ouci [e] {PRT -I} [g] h [e] {T-NSF} [g] ceir [e] {N-NSF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] tauta [e] {D-APN} [g] panta [e] {A-APN} 51 | [g] sklhrotrachloi [e] {A-VPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] aperitmhtoi [e] {A-VPM} [g] th [e] {T-DSF} [g] kardia [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPN} [g] wsin [e] {N-DPN} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] aei [e] {ADV} [g] tw [e] {T-DSN} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] tw [e] {T-DSN} [g] agiw [e] {A-DSN} [g] antipiptete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] wj [e] {ADV} [g] oi [e] {T-NPM} [g] paterej [e] {N-NPM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} 52 [g] tina [e] {I-ASM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] profhtwn [e] {N-GPM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ediwxan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] paterej [e] {N-NPM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] kai [e] {CONJ} [g] apekteinan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] touj [e] {T-APM} [g] prokataggeilantaj [e] (5660) {V-AAP-APM} [g] peri [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] eleusewj [e] {N-GSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] dikaiou [e] {A-GSM} [g] ou [e] {R-GSM} [g] nun [e] {ADV} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] prodotai [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] foneij [e] {N-NPM} [g] gegenhsqe [e] (5769) {V-RPI-2P} 53 [g] oitinej [e] {R-NPM} [g] elabete [e] (5627) {V-2AAI-2P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] diatagaj [e] {N-APF} [g] aggelwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] efulaxate [e] (5656) {V-AAI-2P} 54 | [g] akouontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] tauta [e] {D-APN} [g] dieprionto [e] (5712) {V-IPI-3P} [g] taij [e] {T-DPF} [g] kardiaij [e] {N-DPF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ebrucon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] touj [e] {T-APM} [g] odontaj [e] {N-APM} [g] ep [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} 55 [g] uparcwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] plhrhj [e] {A-NSM} [g] pneumatoj [e] {N-GSN} [g] agiou [e] {A-GSN} [g] atenisaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] ouranon [e] {N-ASM} [g] eiden [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] doxan [e] {N-ASF} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] estwta [e] (5761) {V-RAP-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] dexiwn [e] {A-GPM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} 56 [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] qewrw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] touj [e] {T-APM} [g] ouranouj [e] {N-APM} [g] anewgmenouj [e] (5772) {V-RPP-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] uion [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] ek [e] {PREP} [g] dexiwn [e] {A-GPM} [g] estwta [e] (5761) {V-RAP-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} 57 [g] kraxantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] fwnh [e] {N-DSF} [g] megalh [e] {A-DSF} [g] sunescon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] ta [e] {T-APN} [g] wta [e] {N-APN} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] wrmhsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] omoqumadon [e] {ADV} [g] ep [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} 58 [g] kai [e] {CONJ} [g] ekbalontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] exw [e] {ADV} [g] thj [e] {T-GSF} [g] polewj [e] {N-GSF} [g] eliqoboloun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] marturej [e] {N-NPM} [g] apeqento [e] (5639) {V-2AMI-3P} [g] ta [e] {T-APN} [g] imatia [e] {N-APN} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] para [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] podaj [e] {N-APM} [g] neaniou [e] {N-GSM} [g] kaloumenou [e] (5746) {V-PPP-GSM} [g] saulou [e] {N-GSM} 59 [g] kai [e] {CONJ} [g] eliqoboloun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] stefanon [e] {N-ASM} [g] epikaloumenon [e] (5734) {V-PMP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] legonta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] ihsou [e] {N-VSM} [g] dexai [e] (5663) {V-ADM-2S} [g] to [e] {T-ASN} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] mou [e] {P-1GS} 60 [g] qeij [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ta [e] {T-APN} [g] gonata [e] {N-APN} [g] ekraxen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] fwnh [e] {N-DSF} [g] megalh [e] {A-DSF} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] sthshj [e] (5661) {V-AAS-2S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] amartian [e] {N-ASF} [g] tauthn [e] {D-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] touto [e] {D-ASN} [g] eipwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] ekoimhqh [e] (5681) {V-API-3S}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev