Ephesians 2
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] kai [e] {CONJ} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] ontaj [e] (5752) {V-PXP-APM} [g] nekrouj [e] {A-APM} [g] toij [e] {T-DPN} [g] paraptwmasin [e] {N-DPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] taij [e] {T-DPF} [g] amartiaij [e] {N-DPF} 2 [g] en [e] {PREP} [g] aij [e] {R-DPF} [g] pote [e] {PRT} [g] periepathsate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] kata [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] aiwna [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kosmou [e] {N-GSM} [g] toutou [e] {D-GSM} [g] kata [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] arconta [e] {N-ASM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] exousiaj [e] {N-GSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] aeroj [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSN} [g] pneumatoj [e] {N-GSN} [g] tou [e] {T-GSN} [g] nun [e] {ADV} [g] energountoj [e] (5723) {V-PAP-GSN} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] uioij [e] {N-DPM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] apeiqeiaj [e] {N-GSF} 3 [g] en [e] {PREP} [g] oij [e] {R-DPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] pantej [e] {A-NPM} [g] anestrafhmen [e] (5648) {V-2API-1P} [g] pote [e] {PRT} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] epiqumiaij [e] {N-DPF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sarkoj [e] {N-GSF} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] poiountej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] ta [e] {T-APN} [g] qelhmata [e] {N-APN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sarkoj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] twn [e] {T-GPF} [g] dianoiwn [e] {N-GPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hmen [e] (5713) {V-IXI-1P} [g] tekna [e] {N-NPN} [g] fusei [e] {N-DSF} [g] orghj [e] {N-GSF} [g] wj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] loipoi [e] {A-NPM} 4 | [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] plousioj [e] {A-NSM} [g] wn [e] (5752) {V-PXP-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] eleei [e] {N-DSN} [g] dia [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] pollhn [e] {A-ASF} [g] agaphn [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] hn [e] {R-ASF} [g] hgaphsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] hmaj [e] {P-1AP} 5 [g] kai [e] {CONJ} [g] ontaj [e] (5752) {V-PXP-APM} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] nekrouj [e] {A-APM} [g] toij [e] {T-DPN} [g] paraptwmasin [e] {N-DPN} [g] sunezwopoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] cristw [e] {N-DSM} [g] cariti [e] {N-DSF} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] seswsmenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} 6 [g] kai [e] {CONJ} [g] sunhgeiren [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunekaqisen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] epouranioij [e] {A-DPN} [g] en [e] {PREP} [g] cristw [e] {N-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} 7 [g] ina [e] {CONJ} [g] endeixhtai [e] (5672) {V-AMS-3S} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] aiwsin [e] {N-DPM} [g] toij [e] {T-DPM} [g] epercomenoij [e] (5740) {V-PNP-DPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] uperballonta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] plouton [e] {N-ASM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] caritoj [e] {N-GSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] crhstothti [e] {N-DSF} [g] ef [e] {PREP} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] en [e] {PREP} [g] cristw [e] {N-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} 8 [g] th [e] {T-DSF} [g] gar [e] {CONJ} [g] cariti [e] {N-DSF} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] seswsmenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] pistewj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] touto [e] {D-NSN} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ex [e] {PREP} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] to [e] {T-NSN} [g] dwron [e] {N-NSN} 9 [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ex [e] {PREP} [g] ergwn [e] {N-GPN} [g] ina [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] tij [e] {X-NSM} [g] kauchshtai [e] (5667) {V-ADS-3S} 10 [g] autou [e] {P-GSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] esmen [e] (5748) {V-PXI-1P} [g] poihma [e] {N-NSN} [g] ktisqentej [e] (5685) {V-APP-NPM} [g] en [e] {PREP} [g] cristw [e] {N-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} [g] epi [e] {PREP} [g] ergoij [e] {N-DPN} [g] agaqoij [e] {A-DPN} [g] oij [e] {R-DPN} [g] prohtoimasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] ina [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] autoij [e] {P-DPN} [g] peripathswmen [e] (5661) {V-AAS-1P} 11 | [g] dio [e] {CONJ} [g] mnhmoneuete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] pote [e] {PRT} [g] ta [e] {T-NPN} [g] eqnh [e] {N-NPN} [g] en [e] {PREP} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] oi [e] {T-NPM} [g] legomenoi [e] (5746) {V-PPP-NPM} [g] akrobustia [e] {N-NSF} [g] upo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] legomenhj [e] (5746) {V-PPP-GSF} [g] peritomhj [e] {N-GSF} [g] en [e] {PREP} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] ceiropoihtou [e] {A-GSF} 12 [g] oti [e] {CONJ} [g] hte [e] (5713) {V-IXI-2P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kairw [e] {N-DSM} [g] ekeinw [e] {D-DSM} [g] cwrij [e] {ADV} [g] cristou [e] {N-GSM} [g] aphllotriwmenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] politeiaj [e] {N-GSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] israhl [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] xenoi [e] {A-NPM} [g] twn [e] {T-GPF} [g] diaqhkwn [e] {N-GPF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] epaggeliaj [e] {N-GSF} [g] elpida [e] {N-ASF} [g] mh [e] {PRT -N} [g] econtej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] aqeoi [e] {A-NPM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kosmw [e] {N-DSM} 13 [g] nuni [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] cristw [e] {N-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] oi [e] {T-NPM} [g] pote [e] {PRT} [g] ontej [e] (5752) {V-PXP-NPM} [g] makran [e] {ADV} [g] egguj [e] {ADV} [g] egenhqhte [e] (5675) {V-AOI-2P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] aimati [e] {N-DSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} 14 | [g] autoj [e] {P-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] eirhnh [e] {N-NSF} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] o [e] {T-NSM} [g] poihsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] amfotera [e] {A-APN} [g] en [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] mesotoicon [e] {N-ASN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] fragmou [e] {N-GSM} [g] lusaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} 15 [g] thn [e] {T-ASF} [g] ecqran [e] {N-ASF} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] twn [e] {T-GPF} [g] entolwn [e] {N-GPF} [g] en [e] {PREP} [g] dogmasin [e] {N-DPN} [g] katarghsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] ina [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] duo [e] {N-NUI} [g] ktish [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] en [e] {PREP} [g] eautw [e] {F-3DSM} [g] eij [e] {PREP} [g] ena [e] {N-ASM} [g] kainon [e] {A-ASM} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} [g] poiwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] eirhnhn [e] {N-ASF} 16 [g] kai [e] {CONJ} [g] apokatallaxh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] touj [e] {T-APM} [g] amfoterouj [e] {A-APM} [g] en [e] {PREP} [g] eni [e] {N-DSN} [g] swmati [e] {N-DSN} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] dia [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] staurou [e] {N-GSM} [g] apokteinaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ecqran [e] {N-ASF} [g] en [e] {PREP} [g] autw [e] {P-DSM} 17 [g] kai [e] {CONJ} [g] elqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] euhggelisato [e] (5668) {V-AMI-3S} [g] eirhnhn [e] {N-ASF} [g] umin [e] {P-2DP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] makran [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] egguj [e] {ADV} 18 [g] oti [e] {CONJ} [g] di [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ecomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] prosagwghn [e] {N-ASF} [g] oi [e] {T-NPM} [g] amfoteroi [e] {A-NPM} [g] en [e] {PREP} [g] eni [e] {N-DSN} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} 19 [g] ara [e] {PRT} [g] oun [e] {CONJ} [g] ouketi [e] {ADV} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] xenoi [e] {A-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] paroikoi [e] {A-NPM} [g] alla [e] {CONJ} [g] sumpolitai [e] {N-NPM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] agiwn [e] {A-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oikeioi [e] {A-NPM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} 20 [g] epoikodomhqentej [e] (5685) {V-APP-NPM} [g] epi [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qemeliw [e] {N-DSM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] apostolwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] profhtwn [e] {N-GPM} [g] ontoj [e] (5752) {V-PXP-GSM} [g] akrogwniaiou [e] {A-GSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} 21 [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSM} [g] pasa [e] {A-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] oikodomh [e] {N-NSF} [g] sunarmologoumenh [e] (5746) {V-PPP-NSF} [g] auxei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] naon [e] {N-ASM} [g] agion [e] {A-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] kuriw [e] {N-DSM} 22 [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] sunoikodomeisqe [e] (5743) {V-PPI-2P} [g] eij [e] {PREP} [g] katoikhthrion [e] {N-NSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] pneumati [e] {N-DSN}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev