Galatians 5
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] th [e] {T-DSF} [g] eleuqeria [e] {N-DSF} [g] oun [e] {CONJ} [g] h [e] {R-DSF} [g] cristoj [e] {N-NSM} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] hleuqerwsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] sthkete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] palin [e] {ADV} [g] zugw [e] {N-DSM} [g] douleiaj [e] {N-GSF} [g] enecesqe [e] (5744) {V-PPM-2P} 2 [g] ide [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] egw [e] {P-1NS} [g] pauloj [e] {N-NSM} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] oti [e] {CONJ} [g] ean [e] {COND} [g] peritemnhsqe [e] (5747) {V-PPS-2P} [g] cristoj [e] {N-NSM} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] ouden [e] {A-ASN} [g] wfelhsei [e] (5692) {V-FAI-3S} 3 [g] marturomai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] de [e] {CONJ} [g] palin [e] {ADV} [g] panti [e] {A-DSM} [g] anqrwpw [e] {N-DSM} [g] peritemnomenw [e] (5746) {V-PPP-DSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] ofeilethj [e] {N-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] olon [e] {A-ASM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] poihsai [e] (5658) {V-AAN} 4 [g] kathrghqhte [e] (5681) {V-API-2P} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} [g] oitinej [e] {R-NPM} [g] en [e] {PREP} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] dikaiousqe [e] (5743) {V-PPI-2P} [g] thj [e] {T-GSF} [g] caritoj [e] {N-GSF} [g] exepesate [e] (5656) {V-AAI-2P} 5 [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] gar [e] {CONJ} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] ek [e] {PREP} [g] pistewj [e] {N-GSF} [g] elpida [e] {N-ASF} [g] dikaiosunhj [e] {N-GSF} [g] apekdecomeqa [e] (5736) {V-PNI-1P} 6 [g] en [e] {PREP} [g] gar [e] {CONJ} [g] cristw [e] {N-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} [g] oute [e] {CONJ} [g] peritomh [e] {N-NSF} [g] ti [e] {X-ASN} [g] iscuei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] oute [e] {CONJ} [g] akrobustia [e] {N-NSF} [g] alla [e] {CONJ} [g] pistij [e] {N-NSF} [g] di [e] {PREP} [g] agaphj [e] {N-GSF} [g] energoumenh [e] (5734) {V-PMP-NSF} 7 [g] etrecete [e] (5707) {V-IAI-2P} [g] kalwj [e] {ADV} [g] tij [e] {I-NSM} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] anekoyen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] th [e] {T-DSF} [g] alhqeia [e] {N-DSF} [g] mh [e] {PRT -N} [g] peiqesqai [e] (5745) {V-PPN} 8 [g] h [e] {T-NSF} [g] peismonh [e] {N-NSF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kalountoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] umaj [e] {P-2AP} 9 [g] mikra [e] {A-NSF} [g] zumh [e] {N-NSF} [g] olon [e] {A-ASN} [g] to [e] {T-ASN} [g] furama [e] {N-ASN} [g] zumoi [e] (5719) {V-PAI-3S} 10 [g] egw [e] {P-1NS} [g] pepoiqa [e] (5754) {V-2RAI-1S} [g] eij [e] {PREP} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] en [e] {PREP} [g] kuriw [e] {N-DSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] ouden [e] {A-ASN} [g] allo [e] {A-ASN} [g] fronhsete [e] (5692) {V-FAI-2P} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] tarasswn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] bastasei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] krima [e] {N-ASN} [g] ostij [e] {R-NSM} [g] an [e] {PRT} [g] h [e] (5753) {V-PXS-3S} 11 [g] egw [e] {P-1NS} [g] de [e] {CONJ} [g] adelfoi [e] {N-VPM} [g] ei [e] {COND} [g] peritomhn [e] {N-ASF} [g] eti [e] {ADV} [g] khrussw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] ti [e] {I-ASN} [g] eti [e] {ADV} [g] diwkomai [e] (5743) {V-PPI-1S} [g] ara [e] {PRT} [g] kathrghtai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] skandalon [e] {N-NSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] staurou [e] {N-GSM} 12 [g] ofelon [e] {INJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] apokoyontai [e] (5698) {V-FMI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] anastatountej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] umaj [e] {P-2AP} 13 | [g] umeij [e] {P-2NP} [g] gar [e] {CONJ} [g] ep [e] {PREP} [g] eleuqeria [e] {N-DSF} [g] eklhqhte [e] (5681) {V-API-2P} [g] adelfoi [e] {N-VPM} [g] monon [e] {ADV} [g] mh [e] {PRT -N} [g] thn [e] {T-ASF} [g] eleuqerian [e] {N-ASF} [g] eij [e] {PREP} [g] aformhn [e] {N-ASF} [g] th [e] {T-DSF} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] alla [e] {CONJ} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] agaphj [e] {N-GSF} [g] douleuete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] allhloij [e] {C-DPM} 14 [g] o [e] {T-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] paj [e] {A-NSM} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] eni [e] {N-DSM} [g] logw [e] {N-DSM} [g] plhroutai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] agaphseij [e] (5692) {V-FAI-2S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] plhsion [e] {ADV} [g] sou [e] {P-2GS} [g] wj [e] {ADV} [g] eauton [e] {F-3ASM} 15 [g] ei [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] allhlouj [e] {C-APM} [g] daknete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] katesqiete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] blepete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] mh [e] {PRT -N} [g] upo [e] {PREP} [g] allhlwn [e] {C-GPM} [g] analwqhte [e] (5686) {V-APS-2P} 16 [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] de [e] {CONJ} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] peripateite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] epiqumian [e] {N-ASF} [g] sarkoj [e] {N-GSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mh [e] {PRT -N} [g] teleshte [e] (5661) {V-AAS-2P} 17 [g] h [e] {T-NSF} [g] gar [e] {CONJ} [g] sarx [e] {N-NSF} [g] epiqumei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kata [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] pneumatoj [e] {N-GSN} [g] to [e] {T-NSN} [g] de [e] {CONJ} [g] pneuma [e] {N-NSN} [g] kata [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sarkoj [e] {N-GSF} [g] tauta [e] {D-NPN} [g] de [e] {CONJ} [g] antikeitai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] allhloij [e] {C-DPN} [g] ina [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] a [e] {R-APN} [g] an [e] {PRT} [g] qelhte [e] (5725) {V-PAS-2P} [g] tauta [e] {D-APN} [g] poihte [e] (5725) {V-PAS-2P} 18 [g] ei [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] agesqe [e] (5743) {V-PPI-2P} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] upo [e] {PREP} [g] nomon [e] {N-ASM} 19 [g] fanera [e] {A-NPN} [g] de [e] {CONJ} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] ta [e] {T-NPN} [g] erga [e] {N-NPN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sarkoj [e] {N-GSF} [g] atina [e] {R-NPN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] moiceia [e] {N-NSF} [g] porneia [e] {N-NSF} [g] akaqarsia [e] {N-NSF} [g] aselgeia [e] {N-NSF} 20 [g] eidwlolatreia [e] {N-NSF} [g] farmakeia [e] {N-NSF} [g] ecqrai [e] {N-NPF} [g] ereij [e] {N-NPF} [g] zhloi [e] {N-NPM} [g] qumoi [e] {N-NPM} [g] eriqeiai [e] {N-NPF} [g] dicostasiai [e] {N-NPF} [g] aireseij [e] {N-NPF} 21 [g] fqonoi [e] {N-NPM} [g] fonoi [e] {N-NPM} [g] meqai [e] {N-NPF} [g] kwmoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ta [e] {T-NPN} [g] omoia [e] {A-NPN} [g] toutoij [e] {D-DPN} [g] a [e] {R-APN} [g] prolegw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] proeipon [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] oti [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ta [e] {T-APN} [g] toiauta [e] {D-APN} [g] prassontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] basileian [e] {N-ASF} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] klhronomhsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} 22 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] karpoj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSN} [g] pneumatoj [e] {N-GSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] cara [e] {N-NSF} [g] eirhnh [e] {N-NSF} [g] makroqumia [e] {N-NSF} [g] crhstothj [e] {N-NSF} [g] agaqwsunh [e] {N-NSF} [g] pistij [e] {N-NSF} 23 [g] praothj [e] {N-NSF} [g] egkrateia [e] {N-NSF} [g] kata [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] toioutwn [e] {D-GPN} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] nomoj [e] {N-NSM} 24 [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] tou [e] {T-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] sarka [e] {N-ASF} [g] estaurwsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] sun [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] paqhmasin [e] {N-DPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] taij [e] {T-DPF} [g] epiqumiaij [e] {N-DPF} 25 [g] ei [e] {COND} [g] zwmen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] stoicwmen [e] (5725) {V-PAS-1P} 26 [g] mh [e] {PRT -N} [g] ginwmeqa [e] (5741) {V-PNS-1P} [g] kenodoxoi [e] {A-NPM} [g] allhlouj [e] {C-APM} [g] prokaloumenoi [e] (5734) {V-PMP-NPM} [g] allhloij [e] {C-DPM} [g] fqonountej [e] (5723) {V-PAP-NPM}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev