Mark 4
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] kai [e] {CONJ} [g] palin [e] {ADV} [g] hrxato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] didaskein [e] (5721) {V-PAN} [g] para [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] qalassan [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunhcqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] ocloj [e] {N-NSM} [g] poluj [e] {A-NSM} [g] wste [e] {CONJ} [g] auton [e] {P-ASM} [g] embanta [e] (5631) {V-2AAP-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] ploion [e] {N-ASN} [g] kaqhsqai [e] (5738) {V-PNN} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] qalassh [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] paj [e] {A-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ocloj [e] {N-NSM} [g] proj [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] qalassan [e] {N-ASF} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} 2 [g] kai [e] {CONJ} [g] edidasken [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] en [e] {PREP} [g] parabolaij [e] {N-DPF} [g] polla [e] {A-APN} [g] kai [e] {CONJ} [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] didach [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} 3 [g] akouete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] speirwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] speirai [e] (5658) {V-AAN} 4 [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] speirein [e] (5721) {V-PAN} [g] o [e] {R-NSN} [g] men [e] {PRT} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] para [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] odon [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ta [e] {T-NPN} [g] peteina [e] {N-NPN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] katefagen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auto [e] {P-ASN} 5 [g] allo [e] {A-NSN} [g] de [e] {CONJ} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] petrwdej [e] {A-ASN} [g] opou [e] {ADV} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] eicen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] pollhn [e] {A-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] euqewj [e] {ADV} [g] exaneteilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] dia [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} [g] baqoj [e] {N-ASN} [g] ghj [e] {N-GSF} 6 [g] hliou [e] {N-GSM} [g] de [e] {CONJ} [g] anateilantoj [e] (5660) {V-AAP-GSM} [g] ekaumatisqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] dia [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} [g] rizan [e] {N-ASF} [g] exhranqh [e] (5681) {V-API-3S} 7 [g] kai [e] {CONJ} [g] allo [e] {A-NSN} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] taj [e] {T-APF} [g] akanqaj [e] {N-APF} [g] kai [e] {CONJ} [g] anebhsan [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] ai [e] {T-NPF} [g] akanqai [e] {N-NPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunepnixan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] auto [e] {P-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] karpon [e] {N-ASM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] edwken [e] (5656) {V-AAI-3S} 8 [g] kai [e] {CONJ} [g] allo [e] {A-NSN} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] kalhn [e] {A-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] edidou [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] karpon [e] {N-ASM} [g] anabainonta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] auxanonta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eferen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] en [e] {PREP} {N-NSN} [g] triakonta [e] {N-NUI} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} {N-NSN} [g] exhkonta [e] {N-NUI} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} {N-NSN} [g] ekaton [e] {N-NUI} 9 [g] kai [e] {CONJ} [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ecwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] wta [e] {N-APN} [g] akouein [e] (5721) {V-PAN} [g] akouetw [e] (5720) {V-PAM-3S} 10 [g] ote [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] katamonaj [e] {ADV} [g] hrwthsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] peri [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] sun [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] dwdeka [e] {N-NUI} [g] thn [e] {T-ASF} [g] parabolhn [e] {N-ASF} 11 [g] kai [e] {CONJ} [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] umin [e] {P-2DP} [g] dedotai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] gnwnai [e] (5629) {V-2AAN} [g] to [e] {T-ASN} [g] musthrion [e] {N-ASN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] basileiaj [e] {N-GSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] ekeinoij [e] {D-DPM} [g] de [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] exw [e] {ADV} [g] en [e] {PREP} [g] parabolaij [e] {N-DPF} [g] ta [e] {T-NPN} [g] panta [e] {A-NPN} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 12 [g] ina [e] {CONJ} [g] blepontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] blepwsin [e] (5725) {V-PAS-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] idwsin [e] (5632) {V-2AAS-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] akouontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] akouwsin [e] (5725) {V-PAS-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] suniwsin [e] (5725) {V-PAS-3P} [g] mhpote [e] {ADV} [g] epistreywsin [e] (5661) {V-AAS-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] afeqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ta [e] {T-NPN} [g] amarthmata [e] {N-NPN} 13 [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oidate [e] (5758) {V-RAI-2P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] parabolhn [e] {N-ASF} [g] tauthn [e] {D-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] pwj [e] {ADV -I} [g] pasaj [e] {A-APF} [g] taj [e] {T-APF} [g] parabolaj [e] {N-APF} [g] gnwsesqe [e] (5695) {V-FDI-2P} 14 [g] o [e] {T-NSM} [g] speirwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] speirei [e] (5719) {V-PAI-3S} 15 [g] outoi [e] {D-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] para [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] odon [e] {N-ASF} [g] opou [e] {ADV} [g] speiretai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] logoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] otan [e] {CONJ} [g] akouswsin [e] (5661) {V-AAS-3P} [g] euqewj [e] {ADV} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] satanaj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] airei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] esparmenon [e] (5772) {V-RPP-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] kardiaij [e] {N-DPF} [g] autwn [e] {P-GPM} 16 [g] kai [e] {CONJ} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] omoiwj [e] {ADV} [g] oi [e] {T-NPM} [g] epi [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] petrwdh [e] {A-APN} [g] speiromenoi [e] (5746) {V-PPP-NPM} [g] oi [e] {R-NPM} [g] otan [e] {CONJ} [g] akouswsin [e] (5661) {V-AAS-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] euqewj [e] {ADV} [g] meta [e] {PREP} [g] caraj [e] {N-GSF} [g] lambanousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} 17 [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ecousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] rizan [e] {N-ASF} [g] en [e] {PREP} [g] eautoij [e] {F-3DPM} [g] alla [e] {CONJ} [g] proskairoi [e] {A-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] eita [e] {ADV} [g] genomenhj [e] (5637) {V-2ADP-GSF} [g] qliyewj [e] {N-GSF} [g] h [e] {PRT} [g] diwgmou [e] {N-GSM} [g] dia [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] euqewj [e] {ADV} [g] skandalizontai [e] (5743) {V-PPI-3P} 18 [g] kai [e] {CONJ} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] eij [e] {PREP} [g] taj [e] {T-APF} [g] akanqaj [e] {N-APF} [g] speiromenoi [e] (5746) {V-PPP-NPM} [g]

outoi [e] {D-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] akouontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} 19 [g] kai [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] merimnai [e] {N-NPF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] aiwnoj [e] {N-GSM} [g] toutou [e] {D-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] apath [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ploutou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] peri [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] loipa [e] {A-APN} [g] epiqumiai [e] {N-NPF} [g] eisporeuomenai [e] (5740) {V-PNP-NPF} [g] sumpnigousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] akarpoj [e] {A-NSM} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 20 [g] kai [e] {CONJ} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] kalhn [e] {A-ASF} [g] sparentej [e] (5651) {V-2APP-NPM} [g] oitinej [e] {R-NPM} [g] akouousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] paradecontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] karpoforousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] en [e] {PREP} {N-NSN} [g] triakonta [e] {N-NUI} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} {N-NSN} [g] exhkonta [e] {N-NUI} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} {N-NSN} [g] ekaton [e] {N-NUI} 21 | [g] kai [e] {CONJ} [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] mhti [e] {PRT -I} [g] o [e] {T-NSM} [g] lucnoj [e] {N-NSM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] ina [e] {CONJ} [g] upo [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] modion [e] {N-ASM} [g] teqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] h [e] {PRT} [g] upo [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] klinhn [e] {N-ASF} [g] ouc [e] {PRT -N} [g] ina [e] {CONJ} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] lucnian [e] {N-ASF} [g] epiteqh [e] (5686) {V-APS-3S} 22 [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] ti [e] {X-NSN} [g] krupton [e] {A-NSN} [g] o [e] {R-NSN} [g] ean [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] fanerwqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] oude [e] {ADV} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] apokrufon [e] {A-NSN} [g] all [e] {CONJ} [g] ina [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] faneron [e] {A-ASM} [g] elqh [e] (5632) {V-2AAS-3S} 23 [g] ei [e] {COND} [g] tij [e] {X-NSM} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] wta [e] {N-APN} [g] akouein [e] (5721) {V-PAN} [g] akouetw [e] (5720) {V-PAM-3S} 24 [g] kai [e] {CONJ} [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] blepete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] ti [e] {I-ASN} [g] akouete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSN} [g] metrw [e] {N-DSN} [g] metreite [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] metrhqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] kai [e] {CONJ} [g] prosteqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] akouousin [e] (5723) {V-PAP-DPM} 25 [g] oj [e] {R-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] an [e] {PRT} [g] ech [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] doqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oj [e] {R-NSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] arqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] ap [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} 26 [g] kai [e] {CONJ} [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] outwj [e] {ADV} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] basileia [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] wj [e] {ADV} [g] ean [e] {COND} [g] anqrwpoj [e] {N-NSM} [g] balh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] sporon [e] {N-ASM} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} 27 [g] kai [e] {CONJ} [g] kaqeudh [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] egeirhtai [e] (5747) {V-PPS-3S} [g] nukta [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hmeran [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] sporoj [e] {N-NSM} [g] blastanh [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] mhkunhtai [e] (5747) {V-PPS-3S} [g] wj [e] {ADV} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oiden [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] autoj [e] {P-NSM} 28 [g] automath [e] {A-NSF} [g] gar [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] gh [e] {N-NSF} [g] karpoforei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] prwton [e] {ADV} [g] corton [e] {N-ASM} [g] eita [e] {ADV} [g] stacun [e] {N-ASM} [g] eita [e] {ADV} [g] plhrh [e] {A-ASM} [g] siton [e] {N-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] stacui [e] {N-DSM} 29 [g] otan [e] {CONJ} [g] de [e] {CONJ} [g] paradw [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] karpoj [e] {N-NSM} [g] euqewj [e] {ADV} [g] apostellei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] drepanon [e] {N-ASN} [g] oti [e] {CONJ} [g] paresthken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qerismoj [e] {N-NSM} 30 [g] kai [e] {CONJ} [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] tini [e] {I-DSM} [g] omoiwswmen [e] (5661) {V-AAS-1P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] basileian [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] h [e] {PRT} [g] en [e] {PREP} [g] poia [e] {I-DSF} [g] parabolh [e] {N-DSF} [g] parabalwmen [e] (5632) {V-2AAS-1P} [g] authn [e] {P-ASF} 31 [g] wj [e] {ADV} [g] kokkw [e] {N-DSM} [g] sinapewj [e] {N-GSN} [g] oj [e] {R-NSM} [g] otan [e] {CONJ} [g] sparh [e] (5652) {V-2APS-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} [g] mikroteroj [e] {A-NSM -C} [g] pantwn [e] {A-GPN} [g] twn [e] {T-GPN} [g] spermatwn [e] {N-GPN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] twn [e] {T-GPN} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} 32 [g] kai [e] {CONJ} [g] otan [e] {CONJ} [g] sparh [e] (5652) {V-2APS-3S} [g] anabainei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] pantwn [e] {A-GPN} [g] twn [e] {T-GPN} [g] lacanwn [e] {N-GPN} [g] meizwn [e] {A-NSM -C} [g] kai [e] {CONJ} [g] poiei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kladouj [e] {N-APM} [g] megalouj [e] {A-APM} [g] wste [e] {CONJ} [g] dunasqai [e] (5738) {V-PNN} [g] upo [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] skian [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] peteina [e] {N-APN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] kataskhnoun [e] (5721) {V-PAN} 33 [g] kai [e] {CONJ} [g] toiautaij [e] {D-DPF} [g] parabolaij [e] {N-DPF} [g] pollaij [e] {A-DPF} [g] elalei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] hdunanto [e] (5711) {V-INI-3P-ATT} [g] akouein [e] (5721) {V-PAN} 34 [g] cwrij [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] parabolhj [e] {N-GSF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] elalei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] kat [e] {PREP} [g] idian [e] {A-ASF} [g] de [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] maqhtaij [e] {N-DPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] epeluen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] panta [e] {A-APN} 35 | [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] en [e] {PREP} [g] ekeinh [e] {D-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] oyiaj [e] {A-GSF} [g] genomenhj [e] (5637) {V-2ADP-GSF} [g] dielqwmen [e] (5632) {V-2AAS-1P} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] peran [e] {ADV} 36 [g] kai [e] {CONJ} [g] afentej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oclon [e] {N-ASM} [g] paralambanousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] wj [e] {ADV} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] ploiw [e] {N-DSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] alla [e] {A-NPN} [g] de [e] {CONJ} [g] ploiaria [e] {N-NPN} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] met [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} 37 [g] kai [e] {CONJ} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] lailay [e] {N-NSF} [g] anemou [e] {N-GSM} [g] megalh [e] {A-NSF} [g] ta [e] {T-NPN} [g] de [e] {CONJ} [g] kumata [e] {N-NPN} [g] epeballen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] ploion [e] {N-ASN} [g] wste [e] {CONJ} [g] auto [e] {P-NSN} [g] hdh [e] {ADV} [g] gemizesqai [e] (5745) {V-PPN} 38 [g] kai [e] {CONJ} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] epi [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] prumnh [e] {N-DSF} [g] epi [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] proskefalaion [e] {N-ASN} [g] kaqeudwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] diegeirousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] legousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] didaskale [e] {N-VSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] melei [e] (5904) {V-PQI-3S} [g] soi [e] {P-2DS} [g] oti [e] {CONJ} [g] apollumeqa [e] (5731) {V-PMI-1P} 39 [g] kai [e] {CONJ} [g] diegerqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] epetimhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] anemw [e] {N-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] th [e] {T-DSF} [g] qalassh [e] {N-DSF} [g] siwpa [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] pefimwso [e] (5770) {V-RPM-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekopasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] anemoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] galhnh [e] {N-NSF} [g] megalh [e] {A-NSF} 40 [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ti [e] {I-NSN} [g] deiloi [e] {A-NPM} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] outwj [e] {ADV} [g] pwj [e] {ADV -I} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ecete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] pistin [e] {N-ASF} 41 [g] kai [e] {CONJ} [g] efobhqhsan [e] (5675) {V-AOI-3P} [g] fobon [e] {N-ASM} [g] megan [e] {A-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] elegon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] proj [e] {PREP} [g] allhlouj [e] {C-APM} [g] tij [e] {I-NSM} [g] ara [e] {PRT -I} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] anemoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] qalassa [e] {N-NSF} [g] upakouousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev