Matthew 25
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] tote [e] {ADV} [g] omoiwqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] basileia [e] {N-NSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ouranwn [e] {N-GPM} [g] deka [e] {N-NUI} [g] parqenoij [e] {N-DPF} [g] aitinej [e] {R-NPF} [g] labousai [e] (5631) {V-2AAP-NPF} [g] taj [e] {T-APF} [g] lampadaj [e] {N-APF} [g] autwn [e] {P-GPF} [g] exhlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] apanthsin [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] numfiou [e] {N-GSM} 2 [g] pente [e] {N-NUI} [g] de [e] {CONJ} [g] hsan [e] (5713) {V-IXI-3P} [g] ex [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPF} [g] fronimoi [e] {A-NPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] pente [e] {N-NUI} [g] mwrai [e] {A-NPF} 3 [g] aitinej [e] {R-NPF} [g] mwrai [e] {A-NPF} [g] labousai [e] (5631) {V-2AAP-NPF} [g] taj [e] {T-APF} [g] lampadaj [e] {N-APF} [g] eautwn [e] {F-3GPM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] elabon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] meq [e] {PREP} [g] eautwn [e] {F-3GPM} [g] elaion [e] {N-ASN} 4 [g] ai [e] {T-NPF} [g] de [e] {CONJ} [g] fronimoi [e] {A-NPF} [g] elabon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] elaion [e] {N-ASN} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] aggeioij [e] {N-DPN} [g] autwn [e] {P-GPF} [g] meta [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPF} [g] lampadwn [e] {N-GPF} [g] autwn [e] {P-GPF} 5 [g] cronizontoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] de [e] {CONJ} [g] tou [e] {T-GSM} [g] numfiou [e] {N-GSM} [g] enustaxan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] pasai [e] {A-NPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekaqeudon [e] (5707) {V-IAI-3P} 6 [g] meshj [e] {A-GSF} [g] de [e] {CONJ} [g] nuktoj [e] {N-GSF} [g] kraugh [e] {N-NSF} [g] gegonen [e] (5754) {V-2RAI-3S} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] o [e] {T-NSM} [g] numfioj [e] {N-NSM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] exercesqe [e] (5737) {V-PNM-2P} [g] eij [e] {PREP} [g] apanthsin [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} 7 [g] tote [e] {ADV} [g] hgerqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] pasai [e] {A-NPF} [g] ai [e] {T-NPF} [g] parqenoi [e] {N-NPF} [g] ekeinai [e] {D-NPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekosmhsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] taj [e] {T-APF} [g] lampadaj [e] {N-APF} [g] autwn [e] {P-GPF} 8 [g] ai [e] {T-NPF} [g] de [e] {CONJ} [g] mwrai [e] {A-NPF} [g] taij [e] {T-DPF} [g] fronimoij [e] {A-DPF} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] dote [e] (5628) {V-2AAM-2P} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] elaiou [e] {N-GSN} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] oti [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] lampadej [e] {N-NPF} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] sbennuntai [e] (5743) {V-PPI-3P} 9 [g] apekriqhsan [e] (5662) {V-ADI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] fronimoi [e] {A-NPF} [g] legousai [e] (5723) {V-PAP-NPF} [g] mhpote [e] {ADV} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] arkesh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] kai [e] {CONJ} [g] umin [e] {P-2DP} [g] poreuesqe [e] (5737) {V-PNM-2P} [g] de [e] {CONJ} [g] mallon [e] {ADV} [g] proj [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] pwlountaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] agorasate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] eautaij [e] {F-3DPF} 10 [g] apercomenwn [e] (5740) {V-PNP-GPF} [g] de [e] {CONJ} [g] autwn [e] {P-GPF} [g] agorasai [e] (5658) {V-AAN} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] numfioj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] etoimoi [e] {A-NPF} [g] eishlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] met [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] gamouj [e] {N-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekleisqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] qura [e] {N-NSF} 11 [g] usteron [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] ercontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] loipai [e] {A-NPF} [g] parqenoi [e] {N-NPF} [g] legousai [e] (5723) {V-PAP-NPF} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] anoixon [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] hmin [e] {P-1DP} 12 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] amhn [e] {HEB} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oida [e] (5758) {V-RAI-1S} [g] umaj [e] {P-2AP} 13 [g] grhgoreite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] oun [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oidate [e] (5758) {V-RAI-2P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] hmeran [e] {N-ASF} [g] oude [e] {ADV} [g] thn [e] {T-ASF} [g] wran [e] {N-ASF} [g] en [e] {PREP} [g] h [e] {R-NSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 14 | [g] wsper [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] anqrwpoj [e] {N-NSM} [g] apodhmwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ekalesen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] touj [e] {T-APM} [g] idiouj [e] {A-APM} [g] doulouj [e] {N-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] paredwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ta [e] {T-APN} [g] uparconta [e] (5723) {V-PAP-APN} [g] autou [e] {P-GSM} 15 [g] kai [e] {CONJ} [g] w [e] {R-DSM} [g] men [e] {PRT} [g] edwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] pente [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] w [e] {R-DSM} [g] de [e] {CONJ} [g] duo [e] {N-NUI} [g] w [e] {R-DSM} [g] de [e] {CONJ} [g] en [e] {N-ASN} [g] ekastw [e] {A-DSM} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] idian [e] {A-ASF} [g] dunamin [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] apedhmhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] euqewj [e] {ADV} 16 [g] poreuqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] pente [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] labwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eirgasato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] autoij [e] {P-DPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] alla [e] {A-APN} [g] pente [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} 17 [g] wsautwj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] duo [e] {N-NUI} [g] ekerdhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] alla [e] {A-APN} [g] duo [e] {N-NUI} 18 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] en [e] {N-ASN} [g] labwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] apelqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] wruxen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] gh [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] apekruyen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] argurion [e] {N-ASN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] autou [e] {P-GSM} 19 [g] meta [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] cronon [e] {N-ASM} [g] polun [e] {A-ASM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] doulwn [e] {N-GPM} [g] ekeinwn [e] {D-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunairei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] met [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] logon [e] {N-ASM} 20 [g] kai [e] {CONJ} [g] proselqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] pente [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] labwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] proshnegken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] alla [e] {A-APN} [g] pente [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] pente [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] moi [e] {P-1DS} [g] paredwkaj [e] (5656) {V-AAI-2S} [g] ide [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] alla [e] {A-APN} [g] pente [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] ekerdhsa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] ep [e] {PREP} [g] autoij [e] {P-DPN} 21 [g] efh [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] autw [e] {P-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eu [e] {ADV} [g] doule [e] {N-VSM} [g] agaqe [e] {A-VSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] piste [e] {A-VSM} [g] epi [e] {PREP} [g] oliga [e] {A-APN} [g] hj [e] (5713) {V-IXI-2S} [g] pistoj [e] {A-NSM} [g] epi [e] {PREP} [g] pollwn [e] {A-GPN} [g] se [e] {P-2AS} [g] katasthsw [e] (5692) {V-FAI-1S} [g] eiselqe [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] caran [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] sou [e] {P-2GS} 22 [g] proselqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] duo [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] labwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] duo [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] moi [e] {P-1DS} [g] paredwkaj [e] (5656) {V-AAI-2S} [g] ide [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] alla [e] {A-APN} [g] duo [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} [g] ekerdhsa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] ep [e] {PREP} [g] autoij [e] {P-DPN} 23 [g] efh [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eu [e] {ADV} [g] doule [e] {N-VSM} [g] agaqe [e] {A-VSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] piste [e] {A-VSM} [g] epi [e] {PREP} [g] oliga [e] {A-APN} [g] hj [e] (5713) {V-IXI-2S} [g] pistoj [e] {A-NSM} [g] epi [e] {PREP} [g] pollwn [e] {A-GPN} [g] se [e] {P-2AS} [g] katasthsw [e] (5692) {V-FAI-1S} [g] eiselqe [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] caran [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] sou [e] {P-2GS} 24 [g] proselqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] to [e] {T-ASN} [g] en [e] {N-ASN} [g] talanton [e] {N-ASN} [g] eilhfwj [e] (5761) {V-RAP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] egnwn [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] se [e] {P-2AS} [g] oti [e] {CONJ} [g] sklhroj [e] {A-NSM} [g] ei [e] (5748) {V-PXI-2S} [g] anqrwpoj [e] {N-NSM} [g] qerizwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] opou [e] {ADV} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] espeiraj [e] (5656) {V-AAI-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunagwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] oqen [e] {ADV} [g] ou [e] {PRT -N} [g] dieskorpisaj [e] (5656) {V-AAI-2S} 25 [g] kai [e] {CONJ} [g] fobhqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] apelqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] ekruya [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] to [e] {T-ASN} [g] talanton [e] {N-ASN} [g] sou [e] {P-2GS} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] gh [e] {N-DSF} [g] ide [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] eceij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] to [e] {T-ASN} [g] son [e] {S-2ASN} 26 [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] ponhre [e] {A-VSM} [g] doule [e] {N-VSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oknhre [e] {A-VSM} [g] hdeij [e] (5715) {V-LAI-2S} [g] oti [e] {CONJ} [g] qerizw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] opou [e] {ADV} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] espeira [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunagw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] oqen [e] {ADV} [g] ou [e] {PRT -N} [g] dieskorpisa [e] (5656) {V-AAI-1S} 27 [g] edei [e] (5900) {V-IQI-3S} [g] oun [e] {CONJ} [g] se [e] {P-2AS} [g] balein [e] (5629) {V-2AAN} [g] to [e] {T-ASN} [g] argurion [e] {N-ASN} [g] mou [e] {P-1GS} [g] toij [e] {T-DPM} [g] trapezitaij [e] {N-DPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] elqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] egw [e] {P-1NS} [g] ekomisamhn [e] (5668) {V-AMI-1S} [g] an [e] {PRT} [g] to [e] {T-ASN} [g] emon [e] {S-1ASN} [g] sun [e] {PREP} [g] tokw [e] {N-DSM} 28 [g] arate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] oun [e] {CONJ} [g] ap [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] to [e] {T-ASN} [g] talanton [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] dote [e] (5628) {V-2AAM-2P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] econti [e] (5723) {V-PAP-DSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] deka [e] {N-NUI} [g] talanta [e] {N-APN} 29 [g] tw [e] {T-DSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] econti [e] (5723) {V-PAP-DSM} [g] panti [e] {A-DSM} [g] doqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] perisseuqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] apo [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] tou [e] {T-GSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] econtoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] arqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] ap [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} 30 [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] acreion [e] {A-ASM} [g] doulon [e] {N-ASM} [g] ekballete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] skotoj [e] {N-ASN} [g] to [e] {T-ASN} [g] exwteron [e] {A-ASN} [g] ekei [e] {ADV} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] klauqmoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] brugmoj [e] {N-NSM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] odontwn [e] {N-GPM} 31 | [g] otan [e] {CONJ} [g] de [e] {CONJ} [g] elqh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] doxh [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] pantej [e] {A-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] agioi [e] {A-NPM} [g] aggeloi [e] {N-NPM} [g] met [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] tote [e] {ADV} [g] kaqisei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] qronou [e] {N-GSM} [g] doxhj [e] {N-GSF} [g] autou [e] {P-GSM} 32 [g] kai [e] {CONJ} [g] sunacqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] emprosqen [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] panta [e] {A-NPN} [g] ta [e] {T-NPN} [g] eqnh [e] {N-NPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] aforiei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] ap [e] {PREP} [g] allhlwn [e] {C-GPN} [g] wsper [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] poimhn [e] {N-NSM} [g] aforizei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ta [e] {T-APN} [g] probata [e] {N-APN} [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] erifwn [e] {N-GPM} 33 [g] kai [e] {CONJ} [g] sthsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] ta [e] {T-APN} [g] men [e] {PRT} [g] probata [e] {N-APN} [g] ek [e] {PREP} [g] dexiwn [e] {A-GPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] de [e] {CONJ} [g] erifia [e] {N-APN} [g] ex [e] {PREP} [g] euwnumwn [e] {A-GPM} 34 [g] tote [e] {ADV} [g] erei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] basileuj [e] {N-NSM} [g] toij [e] {T-DPN} [g] ek [e] {PREP} [g] dexiwn [e] {A-GPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] deute [e] (5773) {V-XXM-2P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] euloghmenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] patroj [e] {N-GSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] klhronomhsate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] htoimasmenhn [e] (5772) {V-RPP-ASF} [g] umin [e] {P-2DP} [g] basileian [e] {N-ASF} [g] apo [e] {PREP} [g] katabolhj [e] {N-GSF} [g] kosmou [e] {N-GSM} 35 [g] epeinasa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] gar [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] edwkate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] fagein [e] (5629) {V-2AAN} [g] ediyhsa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] epotisate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] me [e] {P-1AS} [g] xenoj [e] {A-NSM} [g] hmhn [e] (5713) {V-IXI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunhgagete [e] (5627) {V-2AAI-2P} [g] me [e] {P-1AS} 36 [g] gumnoj [e] {A-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] periebalete [e] (5627) {V-2AAI-2P} [g] me [e] {P-1AS} [g] hsqenhsa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] epeskeyasqe [e] (5662) {V-ADI-2P} [g] me [e] {P-1AS} [g] en [e] {PREP} [g] fulakh [e] {N-DSF} [g] hmhn [e] (5713) {V-IXI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqete [e] (5627) {V-2AAI-2P} [g] proj [e] {PREP} [g] me [e] {P-1AS} 37 [g] tote [e] {ADV} [g] apokriqhsontai [e] (5700) {V-FOI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] dikaioi [e] {A-NPM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] pote [e] {PRT -I} [g] se [e] {P-2AS} [g] eidomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} [g] peinwnta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eqreyamen [e] (5656) {V-AAI-1P} [g] h [e] {PRT} [g] diywnta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] epotisamen [e] (5656) {V-AAI-1P} 38 [g] pote [e] {PRT -I} [g] de [e] {CONJ} [g] se [e] {P-2AS} [g] eidomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} [g] xenon [e] {A-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunhgagomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} [g] h [e] {PRT} [g] gumnon [e] {A-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] periebalomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} 39 [g] pote [e] {PRT -I} [g] de [e] {CONJ} [g] se [e] {P-2AS} [g] eidomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} [g] asqenh [e] {A-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] en [e] {PREP} [g] fulakh [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} [g] proj [e] {PREP} [g] se [e] {P-2AS} 40 [g] kai [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] basileuj [e] {N-NSM} [g] erei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] amhn [e] {HEB} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] ef [e] {PREP} [g] oson [e] {K-ASN} [g] epoihsate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] eni [e] {N-DSM} [g] toutwn [e] {D-GPM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] adelfwn [e] {N-GPM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] twn [e] {T-GPM} [g] elacistwn [e] {A-GPM} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] epoihsate [e] (5656) {V-AAI-2P} 41 [g] tote [e] {ADV} [g] erei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPN} [g] ex [e] {PREP} [g] euwnumwn [e] {A-GPM} [g] poreuesqe [e] (5737) {V-PNM-2P} [g] ap [e] {PREP} [g] emou [e] {P-1GS} [g] oi [e] {T-NPM} [g] kathramenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] pur [e] {N-ASN} [g] to [e] {T-ASN} [g] aiwnion [e] {A-ASN} [g] to [e] {T-ASN} [g] htoimasmenon [e] (5772) {V-RPP-ASN} [g] tw [e] {T-DSM} [g] diabolw [e] {A-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] aggeloij [e] {N-DPM} [g] autou [e] {P-GSM} 42 [g] epeinasa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] gar [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] edwkate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] fagein [e] (5629) {V-2AAN} [g] ediyhsa [e] (5656) {V-AAI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] epotisate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] me [e] {P-1AS} 43 [g] xenoj [e] {A-NSM} [g] hmhn [e] (5713) {V-IXI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] sunhgagete [e] (5627) {V-2AAI-2P} [g] me [e] {P-1AS} [g] gumnoj [e] {A-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] periebalete [e] (5627) {V-2AAI-2P} [g] me [e] {P-1AS} [g] asqenhj [e] {A-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] fulakh [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] epeskeyasqe [e] (5662) {V-ADI-2P} [g] me [e] {P-1AS} 44 [g] tote [e] {ADV} [g] apokriqhsontai [e] (5700) {V-FOI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoi [e] {P-NPM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] pote [e] {PRT -I} [g] se [e] {P-2AS} [g] eidomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} [g] peinwnta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] diywnta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] xenon [e] {A-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] gumnon [e] {A-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] asqenh [e] {A-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] en [e] {PREP} [g] fulakh [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] dihkonhsamen [e] (5656) {V-AAI-1P} [g] soi [e] {P-2DS} 45 [g] tote [e] {ADV} [g] apokriqhsetai [e] (5700) {V-FOI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] amhn [e] {HEB} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] ef [e] {PREP} [g] oson [e] {K-ASN} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] epoihsate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] eni [e] {N-DSM} [g] toutwn [e] {D-GPM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] elacistwn [e] {A-GPM} [g] oude [e] {ADV} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] epoihsate [e] (5656) {V-AAI-2P} 46 [g] kai [e] {CONJ} [g] apeleusontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] eij [e] {PREP} [g] kolasin [e] {N-ASF} [g] aiwnion [e] {A-ASF} [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] dikaioi [e] {A-NPM} [g] eij [e] {PREP} [g] zwhn [e] {N-ASF} [g] aiwnion [e] {A-ASF}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev