Matthew 3
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] en [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] taij [e] {T-DPF} [g] hmeraij [e] {N-DPF} [g] ekeinaij [e] {D-DPF} [g] paraginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] iwannhj [e] {N-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] baptisthj [e] {N-NSM} [g] khrusswn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] erhmw [e] {A-DSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ioudaiaj [e] {N-GSF} 2 [g] kai [e] {CONJ} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] metanoeite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] hggiken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] basileia [e] {N-NSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ouranwn [e] {N-GPM} 3 [g] outoj [e] {D-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] rhqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] upo [e] {PREP} [g] hsaiou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] profhtou [e] {N-GSM} [g] legontoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] fwnh [e] {N-NSF} [g] bowntoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] erhmw [e] {A-DSF} [g] etoimasate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] odon [e] {N-ASF} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] euqeiaj [e] {A-APF} [g] poieite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] taj [e] {T-APF} [g] tribouj [e] {N-APF} [g] autou [e] {P-GSM} 4 [g] autoj [e] {P-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] iwannhj [e] {N-NSM} [g] eicen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] enduma [e] {N-ASN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] apo [e] {PREP} [g] tricwn [e] {N-GPF} [g] kamhlou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] zwnhn [e] {N-ASF} [g] dermatinhn [e] {A-ASF} [g] peri [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] osfun [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] h [e] {T-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] trofh [e] {N-NSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] akridej [e] {N-NPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] meli [e] {N-NSN} [g] agrion [e] {A-NSN} 5 [g] tote [e] {ADV} [g] exeporeueto [e] (5711) {V-INI-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] ierosoluma [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] pasa [e] {A-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] ioudaia [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] pasa [e] {A-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] pericwroj [e] {A-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] iordanou [e] {N-GSM} 6 [g] kai [e] {CONJ} [g] ebaptizonto [e] (5712) {V-IPI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] iordanh [e] {N-DSM} [g] up [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] exomologoumenoi [e] (5734) {V-PMP-NPM} [g] taj [e] {T-APF} [g] amartiaj [e] {N-APF} [g] autwn [e] {P-GPM} 7 | [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] pollouj [e] {A-APM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] farisaiwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] saddoukaiwn [e] {N-GPM} [g] ercomenouj [e] (5740) {V-PNP-APM} [g] epi [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] baptisma [e] {N-ASN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] gennhmata [e] {N-VPN} [g] ecidnwn [e] {N-GPF} [g] tij [e] {I-NSM} [g] upedeixen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] fugein [e] (5629) {V-2AAN} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] melloushj [e] (5723) {V-PAP-GSF} [g] orghj [e] {N-GSF} 8 [g] poihsate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] oun [e] {CONJ} [g] karpouj [e] {N-APM} [g] axiouj [e] {A-APM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] metanoiaj [e] {N-GSF} 9 [g] kai [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] doxhte [e] (5661) {V-AAS-2P} [g] legein [e] (5721) {V-PAN} [g] en [e] {PREP} [g] eautoij [e] {F-3DPM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] ecomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] gar [e] {CONJ} [g] umin [e] {P-2DP} [g] oti [e] {CONJ} [g] dunatai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] liqwn [e] {N-GPM} [g] toutwn [e] {D-GPM} [g] egeirai [e] (5658) {V-AAN} [g] tekna [e] {N-APN} [g] tw [e] {T-DSM} [g] abraam [e] {N-PRI} 10 [g] hdh [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] axinh [e] {N-NSF} [g] proj [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] rizan [e] {N-ASF} [g] twn [e] {T-GPN} [g] dendrwn [e] {N-GPN} [g] keitai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] pan [e] {A-NSN} [g] oun [e] {CONJ} [g] dendron [e] {N-NSN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] poioun [e] (5723) {V-PAP-NSN} [g] karpon [e] {N-ASM} [g] kalon [e] {A-ASM} [g] ekkoptetai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] pur [e] {N-ASN} [g] balletai [e] (5743) {V-PPI-3S} 11 [g] egw [e] {P-1NS} [g] men [e] {PRT} [g] baptizw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] en [e] {PREP} [g] udati [e] {N-DSN} [g] eij [e] {PREP} [g] metanoian [e] {N-ASF} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] opisw [e] {ADV} [g] mou [e] {P-1GS} [g] ercomenoj [e] (5740) {V-PNP-NSM} [g] iscuroteroj [e] {A-NSM -C} [g] mou [e] {P-1GS} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] ou [e] {R-GSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] eimi [e] (5748) {V-PXI-1S} [g] ikanoj [e] {A-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] upodhmata [e] {N-APN} [g] bastasai [e] (5658) {V-AAN} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] baptisei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] agiw [e] {A-DSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] puri [e] {N-DSN} 12 [g] ou [e] {R-GSM} [g] to [e] {T-NSN} [g] ptuon [e] {N-NSN} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] ceiri [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] diakaqariei [e] (5692) {V-FAI-3S-ATT} [g] thn [e] {T-ASF} [g] alwna [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] sunaxei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] siton [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] apoqhkhn [e] {N-ASF} [g] to [e] {T-ASN} [g] de [e] {CONJ} [g] acuron [e] {N-ASN} [g] katakausei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] puri [e] {N-DSN} [g] asbestw [e] {A-DSN} 13 | [g] tote [e] {ADV} [g] paraginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] galilaiaj [e] {N-GSF} [g] epi [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] iordanhn [e] {N-ASM} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] iwannhn [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] baptisqhnai [e] (5683) {V-APN} [g] up [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} 14 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] iwannhj [e] {N-NSM} [g] diekwluen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] egw [e] {P-1NS} [g] creian [e] {N-ASF} [g] ecw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] upo [e] {PREP} [g] sou [e] {P-2GS} [g] baptisqhnai [e] (5683) {V-APN} [g] kai [e] {CONJ} [g] su [e] {P-2NS} [g] erch [e] (5736) {V-PNI-2S} [g] proj [e] {PREP} [g] me [e] {P-1AS} 15 [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] afej [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] arti [e] {ADV} [g] outwj [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] prepon [e] (5901) {V-PQP-NSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] plhrwsai [e] (5658) {V-AAN} [g] pasan [e] {A-ASF} [g] dikaiosunhn [e] {N-ASF} [g] tote [e] {ADV} [g] afihsin [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} 16 [g] kai [e] {CONJ} [g] baptisqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] anebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] euquj [e] {ADV} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] udatoj [e] {N-GSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] anewcqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ouranoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eiden [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] katabainon [e] (5723) {V-PAP-ASN} [g] wsei [e] {ADV} [g] peristeran [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ercomenon [e] (5740) {V-PNP-ASN} [g] ep [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} 17 [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] fwnh [e] {N-NSF} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ouranwn [e] {N-GPM} [g] legousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] o [e] {T-NSM} [g] agaphtoj [e] {A-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSM} [g] eudokhsa [e] (5656) {V-AAI-1S}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev