Matthew 9
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] kai [e] {CONJ} [g] embaj [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] ploion [e] {N-ASN} [g] dieperasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] idian [e] {A-ASF} [g] polin [e] {N-ASF} 2 [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] proseferon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] paralutikon [e] {A-ASM} [g] epi [e] {PREP} [g] klinhj [e] {N-GSF} [g] beblhmenon [e] (5772) {V-RPP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] pistin [e] {N-ASF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] paralutikw [e] {A-DSM} [g] qarsei [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] teknon [e] {N-VSN} [g] afewntai [e] (5769) {V-RPI-3P} [g] soi [e] {P-2DS} [g] ai [e] {T-NPF} [g] amartiai [e] {N-NPF} [g] sou [e] {P-2GS} 3 [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] tinej [e] {X-NPM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] grammatewn [e] {N-GPM} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] eautoij [e] {F-3DPM} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] blasfhmei [e] (5719) {V-PAI-3S} 4 [g] kai [e] {CONJ} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] taj [e] {T-APF} [g] enqumhseij [e] {N-APF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ina ti [e] {ADV -I} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] enqumeisqe [e] (5736) {V-PNI-2P} [g] ponhra [e] {A-APN} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] kardiaij [e] {N-DPF} [g] umwn [e] {P-2GP} 5 [g] ti [e] {I-NSN} [g] gar [e] {CONJ} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] eukopwteron [e] {A-NSN -C} [g] eipein [e] (5629) {V-2AAN} [g] afewntai [e] (5769) {V-RPI-3P} [g] soi [e] {P-2DS} [g] ai [e] {T-NPF} [g] amartiai [e] {N-NPF} [g] h [e] {PRT} [g] eipein [e] (5629) {V-2AAN} [g] egeirai [e] (5669) {V-AMM-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] peripatei [e] (5720) {V-PAM-2S} 6 [g] ina [e] {CONJ} [g] de [e] {CONJ} [g] eidhte [e] (5762) {V-RAS-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] exousian [e] {N-ASF} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} [g] afienai [e] (5721) {V-PAN} [g] amartiaj [e] {N-APF} [g] tote [e] {ADV} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] paralutikw [e] {A-DSM} [g] egerqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] aron [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] sou [e] {P-2GS} [g] thn [e] {T-ASF} [g] klinhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] upage [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oikon [e] {N-ASM} [g] sou [e] {P-2GS} 7 [g] kai [e] {CONJ} [g] egerqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] aphlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oikon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} 8 [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ocloi [e] {N-NPM} [g] eqaumasan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] edoxasan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] donta [e] (5631) {V-2AAP-ASM} [g] exousian [e] {N-ASF} [g] toiauthn [e] {D-ASF} [g] toij [e] {T-DPM} [g] anqrwpoij [e] {N-DPM} 9 | [g] kai [e] {CONJ} [g] paragwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] ekeiqen [e] {ADV} [g] eiden [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} [g] kaqhmenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} [g] epi [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] telwnion [e] {N-ASN} [g] matqaion [e] {N-ASM} [g] legomenon [e] (5746) {V-PPP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] akolouqei [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] moi [e] {P-1DS} [g] kai [e] {CONJ} [g] anastaj [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] hkolouqhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} 10 [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] autou [e] {P-GSM} [g] anakeimenou [e] (5740) {V-PNP-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] oikia [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] polloi [e] {A-NPM} [g] telwnai [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] amartwloi [e] {A-NPM} [g] elqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] sunanekeinto [e] (5711) {V-INI-3P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] maqhtaij [e] {N-DPM} [g] autou [e] {P-GSM} 11 [g] kai [e] {CONJ} [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] farisaioi [e] {N-NPM} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] toij [e] {T-DPM} [g] maqhtaij [e] {N-DPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] diati [e] {PRT -I} [g] meta [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] telwnwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] amartwlwn [e] {A-GPM} [g] esqiei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] didaskaloj [e] {N-NSM} [g] umwn [e] {P-2GP} 12 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] akousaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] creian [e] {N-ASF} [g] ecousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] iscuontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] iatrou [e] {N-GSM} [g] all [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] kakwj [e] {ADV} [g] econtej [e] (5723) {V-PAP-NPM} 13 [g] poreuqentej [e] (5679) {V-AOP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] maqete [e] (5628) {V-2AAM-2P} [g] ti [e] {I-NSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] eleon [e] {N-ASM} [g] qelw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] qusian [e] {N-ASF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] hlqon [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] kalesai [e] (5658) {V-AAN} [g] dikaiouj [e] {A-APM} [g] all [e] {CONJ} [g] amartwlouj [e] {A-APM} [g] eij [e] {PREP} [g] metanoian [e] {N-ASF} 14 | [g] tote [e] {ADV} [g] prosercontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] iwannou [e] {N-GSM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] diati [e] {PRT -I} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] farisaioi [e] {N-NPM} [g] nhsteuomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] polla [e] {A-APN} [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] ou [e] {PRT -N} [g] nhsteuousin [e] (5719) {V-PAI-3P} 15 [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] dunantai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] uioi [e] {N-NPM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] numfwnoj [e] {N-GSM} [g] penqein [e] (5721) {V-PAN} [g] ef [e] {PREP} [g] oson [e] {K-ASN} [g] met [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] numfioj [e] {N-NSM} [g] eleusontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] hmerai [e] {N-NPF} [g] otan [e] {CONJ} [g] aparqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] ap [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] o [e] {T-NSM} [g] numfioj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] nhsteusousin [e] (5692) {V-FAI-3P} 16 [g] oudeij [e] {A-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] epiballei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] epiblhma [e] {N-ASN} [g] rakouj [e] {N-GSN} [g] agnafou [e] {A-GSN} [g] epi [e] {PREP} [g] imatiw [e] {N-DSN} [g] palaiw [e] {A-DSN} [g] airei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] to [e] {T-NSN} [g] plhrwma [e] {N-NSN} [g] autou [e] {P-GSN} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] imatiou [e] {N-GSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ceiron [e] {A-NSN} [g] scisma [e] {N-NSN} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 17 [g] oude [e] {ADV} [g] ballousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] oinon [e] {N-ASM} [g] neon [e] {A-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] askouj [e] {N-APM} [g] palaiouj [e] {A-APM} [g] ei [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] mhge [e] {PRT -N} [g] rhgnuntai [e] (5743) {V-PPI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] askoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] oinoj [e] {N-NSM} [g] ekceitai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] askoi [e] {N-NPM} [g] apolountai [e] (5698) {V-FMI-3P} [g] alla [e] {CONJ} [g] ballousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] oinon [e] {N-ASM} [g] neon [e] {A-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] askouj [e] {N-APM} [g] kainouj [e] {A-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] amfotera [e] {A-APN} [g] sunthrountai [e] (5743) {V-PPI-3P} 18 | [g] tauta [e] {D-APN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] lalountoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] arcwn [e] {N-NSM} [g]

eij [e] {N-NSM} [g] elqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] prosekunei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] qugathr [e] {N-NSF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] arti [e] {ADV} [g] eteleuthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] alla [e] {CONJ} [g] elqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] epiqej [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ceira [e] {N-ASF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] ep [e] {PREP} [g] authn [e] {P-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] zhsetai [e] (5695) {V-FDI-3S} 19 [g] kai [e] {CONJ} [g] egerqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] hkolouqhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} 20 [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] gunh [e] {N-NSF} [g] aimorroousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] dwdeka [e] {N-NUI} [g] eth [e] {N-NPN} [g] proselqousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] opisqen [e] {ADV} [g] hyato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] tou [e] {T-GSN} [g] kraspedou [e] {N-GSN} [g] tou [e] {T-GSN} [g] imatiou [e] {N-GSN} [g] autou [e] {P-GSM} 21 [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] eauth [e] {F-3DSF} [g] ean [e] {COND} [g] monon [e] {ADV} [g] aywmai [e] (5672) {V-AMS-1S} [g] tou [e] {T-GSN} [g] imatiou [e] {N-GSN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] swqhsomai [e] (5701) {V-FPI-1S} 22 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] epistrafeij [e] (5651) {V-2APP-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] authn [e] {P-ASF} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] qarsei [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] qugater [e] {N-VSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] pistij [e] {N-NSF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] seswken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] se [e] {P-2AS} [g] kai [e] {CONJ} [g] eswqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] gunh [e] {N-NSF} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] wraj [e] {N-GSF} [g] ekeinhj [e] {D-GSF} 23 [g] kai [e] {CONJ} [g] elqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] oikian [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] arcontoj [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] touj [e] {T-APM} [g] aulhtaj [e] {N-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oclon [e] {N-ASM} [g] qoruboumenon [e] (5746) {V-PPP-ASM} 24 [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] anacwreite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] apeqanen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] korasion [e] {N-NSN} [g] alla [e] {CONJ} [g] kaqeudei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] kategelwn [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] autou [e] {P-GSM} 25 [g] ote [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] exeblhqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ocloj [e] {N-NSM} [g] eiselqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] ekrathsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ceiroj [e] {N-GSF} [g] authj [e] {P-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hgerqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] korasion [e] {N-NSN} 26 [g] kai [e] {CONJ} [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] fhmh [e] {N-NSF} [g] auth [e] {D-NSF} [g] eij [e] {PREP} [g] olhn [e] {A-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] ekeinhn [e] {D-ASF} 27 | [g] kai [e] {CONJ} [g] paragonti [e] (5723) {V-PAP-DSM} [g] ekeiqen [e] {ADV} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} [g] hkolouqhsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] duo [e] {N-NUI} [g] tufloi [e] {A-NPM} [g] krazontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] elehson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] uie [e] {N-VSM} [g] dauid [e] {N-PRI} 28 [g] elqonti [e] (5631) {V-2AAP-DSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] oikian [e] {N-ASF} [g] proshlqon [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] tufloi [e] {A-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] pisteuete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] dunamai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] touto [e] {D-ASN} [g] poihsai [e] (5658) {V-AAN} [g] legousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] nai [e] {PRT} [g] kurie [e] {N-VSM} 29 [g] tote [e] {ADV} [g] hyato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ofqalmwn [e] {N-GPM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] pistin [e] {N-ASF} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] genhqhtw [e] (5676) {V-AOM-3S} [g] umin [e] {P-2DP} 30 [g] kai [e] {CONJ} [g] anewcqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ofqalmoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] enebrimhsato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] orate [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] mhdeij [e] {A-NSM} [g] ginwsketw [e] (5720) {V-PAM-3S} 31 [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] exelqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] diefhmisan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] olh [e] {A-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] gh [e] {N-DSF} [g] ekeinh [e] {D-DSF} 32 [g] autwn [e] {P-GPM} [g] de [e] {CONJ} [g] exercomenwn [e] (5740) {V-PNP-GPM} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] proshnegkan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} [g] kwfon [e] {A-ASM} [g] daimonizomenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} 33 [g] kai [e] {CONJ} [g] ekblhqentoj [e] (5685) {V-APP-GSN} [g] tou [e] {T-GSN} [g] daimoniou [e] {N-GSN} [g] elalhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kwfoj [e] {A-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eqaumasan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ocloi [e] {N-NPM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] oudepote [e] {ADV} [g] efanh [e] (5648) {V-2API-3S} [g] outwj [e] {ADV} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] israhl [e] {N-PRI} 34 [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] farisaioi [e] {N-NPM} [g] elegon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] arconti [e] {N-DSM} [g] twn [e] {T-GPN} [g] daimoniwn [e] {N-GPN} [g] ekballei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ta [e] {T-APN} [g] daimonia [e] {N-APN} 35 | [g] kai [e] {CONJ} [g] perihgen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] taj [e] {T-APF} [g] poleij [e] {N-APF} [g] pasaj [e] {A-APF} [g] kai [e] {CONJ} [g] taj [e] {T-APF} [g] kwmaj [e] {N-APF} [g] didaskwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] sunagwgaij [e] {N-DPF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] khrusswn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] to [e] {T-ASN} [g] euaggelion [e] {N-ASN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] basileiaj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] qerapeuwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] pasan [e] {A-ASF} [g] noson [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] pasan [e] {A-ASF} [g] malakian [e] {N-ASF} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] law [e] {N-DSM} 36 [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] oclouj [e] {N-APM} [g] esplagcnisqh [e] (5675) {V-AOI-3S} [g] peri [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] hsan [e] (5713) {V-IXI-3P} [g] eklelumenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] errimmenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} [g] wsei [e] {ADV} [g] probata [e] {N-APN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] econta [e] (5723) {V-PAP-NPN} [g] poimena [e] {N-ASM} 37 [g] tote [e] {ADV} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] toij [e] {T-DPM} [g] maqhtaij [e] {N-DPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] men [e] {PRT} [g] qerismoj [e] {N-NSM} [g] poluj [e] {A-NSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] ergatai [e] {N-NPM} [g] oligoi [e] {A-NPM} 38 [g] dehqhte [e] (5676) {V-AOM-2P} [g] oun [e] {CONJ} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qerismou [e] {N-GSM} [g] opwj [e] {ADV} [g] ekbalh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] ergataj [e] {N-APM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qerismon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev